Panorama - górski pejzaż
Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie
02-528 Warszawa ul. Rakowiecka 30
print as PDF
Ogłoszenie nr 132664 / 19.01.2024
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: kontroli w Wydziale Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego
#administracja publiczna #nasiennictwo #środowisko
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • dokonuje kontroli leśnego materiału podstawowego, podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, pod względem spełniania wymogów określonych w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym oraz przepisach wykonawczych
 • bierze udział w terenowych kontrolach producentów i dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego pod kątem wymagań jakościowych oraz przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie
 • kontroluje przestrzegania zasad regionalizacji nasiennej
 • archiwizuje dokumenty wytworzone w Wydziale
 • przygotowuje dokumentację pokontrolną oraz decyzje z urzędu o wykreśleniu obiektu nasiennego z Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego
 • rozpatruje wnioski dotyczące Leśnego Materiału Podstawowego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku leśnictwo
 • Prawo jazdy kat. B (czynny kierowca)
 • Obsługa pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel
 • Znajomość przepisów ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym wraz z aktami wykonawczymi
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres związany z kontaktami zewnętrznymi
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Sprawność fizyczna
 • Niepełnienie służby w organach bezpieczeństwa państwa i niewspółpracowanie z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie leśnictwa
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie prac administracyjno-biurowych
 • praktyczna znajomość systemu EZD PUW
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Umowę o pracę na okres 12 m-cy, następnie na czas nieokreślony
 • Pracę jednozmianową
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od długości stażu pracy)
 • Dodatkowe wynagrodzenie, tzw. "trzynastka"
 • Wynagrodzenie zasadnicze (podstawa) z przedziału 4500 - 5100zł brutto
 • Pracownicze Plany Kapitałowe - oszczędzanie na przyszłą emeryturę
 • Nagrody uznaniowe
 • Telefon służbowy
 • Laptop służbowy
 • Samochód służbowy
 • Brak dress code'u
 • Dogodną lokalizacja w pobliżu stacji merta Pole Mokotowskie
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Możliwość udziału w szkoleniach i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Swobodną, przyjazną atmosferę w kameralnym biurze
 • Zgrany zespół specjalistów gotowy do pomocy i współpracy
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
 • W przypadku udanej współpracy możliwość szybkiego awansu na stanowisko starszego specjalisty
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • częste krajowe wyjazdy służbowe;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych;
 • praca w terenie, w środowisku leśnym, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
 • wysiłek fizyczny,
 • częsta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

 • praca na I piętrze budynku (budynek z windą), przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, w pokoju bez klimatyzacji.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 • rozmowa kwalifikacyjna lub inne formy sprawdzenia wiedzy.

 

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B (bez skanu dokumentu)
 • Oświadczenie o niepełnieniu służby w organach bezpieczeństwa państwa i niewspółpracowaniu z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentów organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 12 lutego 2024

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 132664"
na adres:
BIURO NASIENNICTWA LEŚNEGO
UL. RAKOWIECKA 30
02-528 WARSZAWA

•   Dokumenty można złożyć również w postaci elektronicznej e-mailem lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w obu przypadkach opatrzone kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 646 78 33, 646 76 36
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2024
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa;
  Kontakt do inspektora ochrony danych:

  a)    pocztą elektroniczną e-mail: IOD@bnl.gov.pl;

  b)    pocztą tradycyjną: Inspektor Ochrony Danych ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa.

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;
  Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą danych jest Biuro Nasiennictwa Leśnego.
  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska – dotyczy dokumentów aplikacyjnych); przez 3 lata od daty zatwierdzenia protokołu z naboru (dotyczy dokumentacji z naboru).
  Uprawnienia Pani/Pana:                                                                                                                                                         

  a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  c)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  d)    prawo do usunięcia danych osobowych;

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  e)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  2)     art. 221  Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  3)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

Udostępnił: Kinga Radzka

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Administracyjno-Budżetowych i Kadr

Wprowadzono: 19.01.2024

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×