Biuro - zdjęcie 2
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
00-139 Warszawa ul. Elektoralna 4/6
print as PDF
Ogłoszenie nr 119809 / 27.04.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: kadrowo-płacowych w Referacie Kadr, Płac i Szkolenia
#administracja publiczna #prawo #zasoby ludzkie (sprawy kadrowe)
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sporządza listy płac, deklaracje rozliczeniowe dla ZUS oraz nalicza składki związane ze stosunkiem pracy, w tym PPK,
 • Prowadzi akta osobowe pracowników urzędu i dokumentację kadrowo-płacową, w tym wystawia zaświadczenia dla pracowników i instytucji zewnętrznych,
 • Uczestniczy w naborach na wolne stanowiska pracy w urzędzie,
 • Przygotowuje zestawienia i sprawozdania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej,
 • Monitoruje terminowe przeprowadzanie ocen okresowych oraz ustalanie indywidualnego programu rozwoju zawodowego przez kierujących komórkami organizacyjnymi,
 • Uczestniczy w organizowaniu szkoleń w urzędzie, w tym w ramach służby przygotowawczej dla pracowników służby cywilnej,
 • Przygotowuje projekty regulacji wewnętrznych w obsługiwanym obszarze.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze kadrowo-płacowym
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość kodeksu pracy,
 • Umiejętność obsługi programu Płatnik, naliczania wynagrodzeń, świadczeń chorobowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze kadrowo-płacowym w administracji publicznej
 • Ukończony kurs z obszaru kadrowo-płacowego,
 • Znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego QUORUM
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy
 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

 

 • zagrożenie korupcją,
 • stres zwoązany z kontaktami  z instytucjami zewnętrznymi (pracownicy ZUS, Urzędow Skarbowych, Państwowej Inspekcji Pracy,
 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 581-95-14 Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mail o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Informacje o Urzędzie na stronie internetowej warszawa.gum.gov.pl

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Test kwalifikacyjny.

Rozmowa kwalifikacyjna.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy,
calendar icon

Aplikuj

do 15 maja 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 119809"
na adres:
Okręgowy Urząd Miar
Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa
Referat Kadr, Płac i Szkolenia
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 581-95-14
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 15.05.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1.      Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 4/6 00-139; dane kontaktowe: 22 581 91 31, oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl.

  2.      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Polit, tel. kom. 533 641 700, iod.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl.

  3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę na podstawie art. 6.ust.1 lit. a) RODO.

  4.      Pani/Pana dane osobowe nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.

  5.      Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.

  6.      Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

  7.      Przysługuje Pani / Panu prawo do:

  1)      dostępu do swoich danych;

  2)      sprostowania swoich danych;

  3)      przeniesienia swoich danych;

  4)      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;

  5)      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.

  9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie jeśli tak była udzielona.

  10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  11.  Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

   

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Udostępnił: Anna Małecka

Komórka organizacyjna: Referat Kadr, Płac i Szkolenia

Wprowadzono: 27.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×