Biuro - zdjęcie 2
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 118826 / 12.04.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: obsługi płacowej w Zespole Płac, Biuro Budżetowo-Finansowe część 27
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sporządza listy wynagrodzeń, w szczególności premii, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, nagród dla pracowników, w tym finansowanych ze środków europejskich programów/projektów wraz z rozliczeniem nieobecności w pracy z powodu zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich oraz sporządza polecenia przelewów i zlecenia płatności ze środków unijnych
 • Oblicza wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS od wszystkich świadczeń wypłacanych pracownikom lub innym uprawnionym osobom, sporządza polecenia przelewów na rachunek właściwego urzędu skarbowego i ZUS, a także sporządza deklaracje i informacje wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących (urząd skarbowy, ZUS, podatnik, składkujący)
 • Sporządza listy płac z tytułu umów zleceń, w tym umów stażowych, a także wypłat dotyczących ryczałtów członkom komisji, ryczałtów samochodowych i innych oraz sporządza i wprowadza do systemu bankowości elektronicznej polecenia przelewów
 • Prowadzi bieżący monitoring w zakresie planowanych i dokonywanych wypłat z funduszu wynagrodzeń – sporządza tzw. prognozę wynagrodzeń w zakresie m.in. wynagrodzeń, nagród, dodatków, odpraw emerytalnych i rentowych, ekwiwalentów za urlop, wynagrodzeń chorobowych, planowanych do wypłaty i wypłaconych
 • Weryfikuje i potwierdza dostępność środków na wynagrodzenia przy realizacji wniosków kadrowych dotyczących zwiększenia wynagrodzeń z tytułu m.in. zmiany mnożnika, zmiany wymiaru etatu, przyznania okresowych dodatków
 • Sporządza informacje/sprawozdania/zestawienia dot. wynagrodzeń (w tym zaświadczenia o wynagrodzeniach i zatrudnieniu, dane do wniosków o płatność w zakresie realizowanych projektów, druki Rp-7, ZUS-3, ZUS, NP-7, wkład do sprawozdania Rb-70, wkład do sprawozdania Dyrektora Generalnego z wykorzystania limitów zatrudnienia i środków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej dla Szefa Służby Cywilnej i dla GUS np. Z-03, Z-06, Z-12, Z.14)
 • Opiniuje akty prawne w zakresie spraw związanych z wynagrodzeniem, a także realizuje zadania dotyczące udzielenia odpowiedzi do NIK i innych instytucji kontrolnych, przygotowuje odpowiedzi na zapytania o informację publiczną
 • Archiwizuje dokumenty wytworzone w ramach realizowanych zadań po zakończeniu okresu przechowywania w komórce organizacyjnej, w tym również w elektronicznym obiegu zarządzania dokumentami
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu: wynagrodzeń dotyczące różnych grup pracowniczych, tj. członków korpusu służby cywilnej, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz umów cywilno-prawnych
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności z zakresu obsługi: programu specjalistycznego płacowo-kadrowego QNT, programu Płatnik, bankowości elektronicznej, komputera i aplikacji biurowych (MS Office: Word, Excel, Outlook oraz Internet)
 • Kompetencje miękkie: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu rachunkowości
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w zakresie rozliczania projektów finansowanych ze środków europejskich oraz rozliczania umów cywilnoprawnych oraz rozliczania składek na PPK
 • Szkolenia: obsługa komputera w zakresie systemu płacowego, programu Płatnik, NBP, BGK24, BGK Zlecenia
 • Wiedza z zakresu: profesjonalnego naliczania wynagrodzeń różnych grup pracowniczych, tj. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników urzędów państwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradców, pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń, żołnierzy i funkcjonariuszy, zatrudnionych/powołanych w komisjach, radach i zespołach obsługiwanych przez KPRM, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i GUS, rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i rozliczania PFRON
Co oferujemy
 • Ruchomy czas rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.30 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu
  medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Miła atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w
materiałach drukowanych). Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca na stanowisku związana jest z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami) oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosc

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.
Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:
- własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed  rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub
- podpisem elektronicznym kwalifikowanym.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail).
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:
https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj:
https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • test wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia: w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymagania dodatkowego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia: w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi komputera: system płacowy, program Płatnik, NBP, BGK24 i BGK Zlecenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
calendar icon

Aplikuj

do 24 kwietnia 2023

na adres:
W formie papierowej na adres: 1. Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2. Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3. Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych
chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 118826 , BBF2/36
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
734 117 993 - komórka ds. rekrutacji
532 698 955 - Biuro Budżetowo-Finansowe cz. 27
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 24.04.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie:
  https://www.gov.pl/web/premier/dane-osobowe---klauzula-informacyjna

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Udostępnił: Aneta Przychodzka

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 12.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×