Biuro - zdjęcie 2
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
02-247 Warszawa Marcina Flisa 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 118018 / 22.03.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: przygotowania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym
#administracja publiczna #transport lotniczy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Działamy na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Analizuje i ocenia dokumenty dostarczone przez podmiot pod względem formalnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi ustalonymi dla wnioskowanego zakresu prowadzenia operacji lotniczych i przygotowuje wezwania do uzupełnienia braków formalnych w celu wspomagania realizacji procesów ceryttfikacji i bieżącego nadzoru;
 • Przygotowuje i koordynuje harmonogramy procesów certyfikacji oraz nadzoru operacyjnego i monitoruje ich realizację w odniesieniu do posiadaczy certyfikatów AOC i AHAC, zezwoleń SPO, SPO-KRAJ, UL, SAO, BOP, NCC korzystając z systemów informatycznych, w celu zapewnienia sprawnego i zgodnego z założonym planem przebiegu tych procesów;
 • Uczestniczy w przygotowaniu planów rocznych, miesięcznych i tygodniowych audytów certyfikacyjnych i kontroli w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego z wykorzystaniem systemu informatycznego ZSI w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa;
 • Przygotowuje, pod względem administracyjnym, dokumentację niezbędną do przeprowadzenia certyfikacji, audytu lub kontroli oraz uczestniczy w weryfikowaniu jej kompletności i aktualności w celu jej zgodności z zakresem audytu;
 • Przygotowuje i uzgadnia projekty decyzji administracyjnych ws. wydania, rozszerzenia, cofnięcia, zawieszenia i wznowienia certyfikatów przewoźników lotniczych (AOC) i agentów obsługi naziemnej (AHAC), zatwierdzeń szczególnych, organizacji szkoleniowych w zakresie szkolenia kandydatów ubiegających się o wydanie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego oraz zezwoleń na SPO-HR/965, SPO-HR-KRAJ, SPO-HR-PPOŹ;
 • Administruje bieżącą aktualizacją wzorów instrukcji operacyjnych, wykazu minimalnego wyposażenia MEL, dokumentacji systemów zarządzania organizacji innych dokumentów wykonawczych określonych przepisami operacyjnymi;
 • Wprowadza dane dotyczące dokumentów operatorów lotniczych do baz danych prowadzonych w Departamencie Operacyjno – Lotniczym w celu utrzymania ich aktualności;
 • Prowadzi korespondencję z posiadaczami certyfikatów AOC, AHAC, operatorami wykonującymi operacje specjalistyczne oraz pozostałymi interesariuszami Urzędu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze administracji lub lotnictwa
 • Znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych w zakresie operacji lotniczych
 • Bardzo dobra znajomość KPA
 • Dobra znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta (umiejętności interpersonalne) myślenie analityczne podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe o profilu lotniczym lub administracyjnym
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność posługiwania się programami do tworzenia i obsługi baz danych
 • Umiejętność wnioskowania i argumentowania
Co oferujemy
 • Stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
 • Nagrody uznaniowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • Atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart Multi-Sport
 • Elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • zagrożenie korupcją
 • permanenta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji)

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, widny, toalety).


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar
  doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia
  zawodowego.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka
  obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • I etap - weryfikacja formalna ofert
 • II etap - część pisemna (testy wiedzy, j. angielskiego i kompetencji)
 • III etap - rozmowa rekrutacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje zawarte w ogłoszeniu
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie w tym zakresie
calendar icon

Aplikuj

do 3 kwietnia 2023

na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy: LOL-5/3-28/2023"

lub przesyłając skan dokumentów na email : rekrutacja@ulc.gov.pl
(w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 118018 / 22.03.2023)

lub za pośrednictwem ePUAP (Elektroniczną Platforma Usług Administracji Publicznej)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
225207402
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 03.04.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247)
  przy ul. Marcina Flisa 2.
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@ulc.gov.pl, lub pisemnie na adres
  siedziby administratora.
  3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana
  danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy
  daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 1 §1 i 2 ustawy z dnia
  22.06.1974 r. – Kodeks Pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
  dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Lotnictwa
  Cywilnego.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczegółowych w
  związku z prowadzonym postępowaniem.
  6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia
  ich przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w
  których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
  9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
  siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
  11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  12. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. Nie podanie ich może
  skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze oraz podpisania umowy o pracę.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Udostępnił: Aleksandra Małachowska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 22.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×