Biuro - zdjęcie 2
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
02-247 Warszawa Marcina Flisa 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 117564 / 15.03.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno–Lotniczym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Działamy na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Uczestniczy w procesach certyfikacyjnych oraz audytach podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie certyfikatów usług lotniczych (AWC) lub przewoźników lotniczych w lotach lokalnych (AOC), w celu zbadania zdolności podmiotu do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych oraz spełniania wymagań ustalonych do wydania odpowiedniego certyfikatu
 • Prowadzi ciągły nadzór nad przydzielonymi posiadaczami certyfikatu AWC i AOC oraz podmiotami zgłaszającymi prowadzenie operacji specjalistycznych, w tym prowadzi dokumentację inspekcyjną w celu bieżącej oceny poziomu bezpieczeństwa w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, a ponadto sprawuje nadzór nad lotnictwem ogólnym.
 • Wykonuje inspekcje na pokładach statków powietrznych posiadaczy AWC, AOC lub podmiotów zgłaszających operacje specjalistyczne oraz użytkowników statków powietrznych w lotnictwie ogólnym, w celu oceny poprawności wykonywanych operacji lotniczych.
 • Analizuje i opiniuje dokumentację operacyjną podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą oraz, jeżeli ma to zastosowanie, użytkowników statków powietrznych w lotnictwie ogólnym, w celu oceny jej zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Analizuje i opiniuje propozycje aktów prawnych, w celu stwierdzenia ich merytorycznej zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Aktualizuje dokumentację operacyjną podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, zgromadzoną w Inspektoracie.
 • Prowadzi procesy zatwierdzeń specjalnych (MEL, PRNAV) dla posiadaczy AWC, AOC lub podmiotów zgłaszających operacje specjalistyczne oraz lotnictwa ogólnego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi.
 • Przygotowuje opinie i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata jako pilot zawodowy lub pilot szybowcowy lub pilot balonowy lub w zakresie: przygotowywania lub prowadzenia lub nadzoru operacji lotniczych
 • Aktualna albo wygasła licencja: pilota zawodowego samolotowego lub szybowcowa lub balonowa
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu usług lotniczych, operacji specjalistycznych, przewozu lotniczego w lotach lokalnych i lotnictwa ogólnego
 • Dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji specjalistycznych, przewozu lotniczego w lotach lokalnych i lotnictwa ogólnego
 • Znajomość podstawowych typów statków powietrznych będących pod nadzorem ULC
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe o profilu lotniczym
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze usług lotniczych lub lotniczych operacji specjalistycznych
 • Przeszkolenie w zakresie audytora wewnętrznego
Co oferujemy
 • Stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
 • Nagrody uznaniowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • Atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku  pracownika i dzieci pracowników
 • Dofinansowanie kart Multi-Sport
 • Elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich ( windy, toalety). 

Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • I etap - weryfikacja formalna ofert
 • II etap - część pisemna (testy wiedzy, j. angielskiego i kompetencji)
 • III etap - rozmowa rekrutacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktualnej albo wygasłej licencji: pilota zawodowego samolotowego lub szybowcowej lub balonowej
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2) lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie audytora wewnętrznego
calendar icon

Aplikuj

do 27 marca 2023

na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LOL-2/3a-24/2023".

lub przesyłając skan dokumentów na email : rekrutacja@ulc.gov.pl

lub za pośrednictwem ePUAP (Elektoniczną Platformę Usług Administracji Publicznej)
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 520 74 02
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes
  Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2.
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@ulc.gov.pl, lub pisemnie na adres
  siedziby administratora.
  3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana
  danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy
  daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
  jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 1 §1 i 2 ustawy z dnia 22.06.1974 r. – Kodeks Pracy, tj. przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
  której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Lotnictwa
  Cywilnego.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczegółowych w
  związku z prowadzonym postępowaniem.
  6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia
  ich przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w
  których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
  9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
  siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
  11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  12. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. Nie podanie ich może
  skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze oraz podpisania umowy o pracę.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Udostępnił: Aleksandra Małachowska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 15.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×