Biuro - zdjęcie 2
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
03-729 Warszawa ul. Targowa 65
print as PDF
Ogłoszenie nr 112577 / 20.12.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

w Zespole ds. Komunikacji Społecznej, Biuro Głównego Inspektora
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi profile Głównego Inspektoratu Sanitarnego w mediach społecznościowych (m. in. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube)
 • Przygotowuje i publikuje materiały komunikacyjne w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 • Przygotowuje raporty i statystyki dotyczące strony internetowej strony oraz mediów społecznościowych
 • Tworzy plany działania w mediach społecznościowych na podstawie kalendarza zdrowia publicznego oraz bieżących potrzeb
 • Kreuje pozytywny wizerunek Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez działa komunikacyjne
 • Przygotowuje istotne warunki zamówienia, opracowuje projekty umów oraz opisy przedmiotu zamówienia dla wykonawców w ramach realizacji materiałów w zakresie właściwości biura
 • Uczestniczy w realizacji zadań wspólnych, w zakresie właściwości Biura Głównego Inspektora
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze zdrowia publicznego lub ochrony zdrowia lub promocji zdrowia lub w komunikacji społecznej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Dobra, praktyczna znajomość mediów społecznościowych i ich obsługi
 • Bardzo dobra organizacja pracy własne
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się, zorientowanie na potrzebę nieustannego zgłębiania wiedzy
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Asertywność oraz umiejętność negocjacji
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Przeszkolenie w zakresie mediów społecznościowych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
Co oferujemy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • indywidualny rozkład czasu pracy
 • ruchomy czas pracy
 • telepraca
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowo rekreacyjne
 • pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach)
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń na życie oraz prywatnej opieki medycznej
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach oraz kursach
 • parking zew. na terenie urzędu (w miarę dostępności miejsc)
 • stojaki na rowery na terenie urzędu
 • miejsce do odświeżenia się
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w godz. 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku. Możliwe wyjazdy służbowe w związku z obsługą medialną kierownictwa urzędu oraz wsparciem realizacji zadań promocyjnych.  Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI p. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
calendar icon

Aplikuj

do 30 grudnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112577"
na adres:
Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 345-34-36
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.12.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”.

  2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora danych może się Pani/Pan kontaktować:

  1) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa;

  2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@sanepid.gov.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych) w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) oraz udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe niewymagane przez wskazane akty prawne, przy czym Administrator danych zastrzega, że nie oczekuje przekazywania tego typu danych.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom zapewniającym na rzecz Administratora danych obsługę techniczną i informatyczną (takim jak dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące usługi serwisowe, hostingowe) na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom zapewniającym obsługę prawną na rzecz Administratora.

  5. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej i zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru lub zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.

  7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

  2) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  3) cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Administrator danych nie wymaga podawania przez Panią/Pana jakichkolwiek innych danych niż te wskazane bezpośrednio w przytoczonych wyżej przepisach prawa, jeżeli jednak zdecyduje się Pani/Pan podać inne dane, Administrator danych przyjmie, że są one przekazane na zasadzie dobrowolności i za wyrażoną przez Panią/Pana zgodą. Dane te nie będą jednak brane pod uwagę w prowadzonym procesie naboru.

  9. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Udostępnił: Michał Gulajew

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 20.12.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×