Biuro - zdjęcie 2
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
00-463 Warszawa Podchorążych 38
print as PDF
Ogłoszenie nr 106600 / 20.09.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

w Sekcji Obsługi Współpracy Międzynarodowej Biura Komendanta Głównego
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przygotowuje organizacyjnie służbowe wyjazdy Komendanta Głównego PSP, jego zastępców i innych osób delegowanych przez Komendanta Głównego PSP oraz przyjęcia delegacji zagranicznych,
 • monitoruje realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym z udziałem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
 • sporządza bieżące i okresowe analizy, plany, informacje, rekomendacje i sprawozdania z zakresu współpracy PSP z partnerami zagranicznymi dla kierownictwa, innych komórek organizacyjnych KG PSP,
 • przygotowuje dokumentację dotyczącą postępowań publicznych na usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie dla osób delegowanych za granicę przez Komendanta Głównego PSP,
 • uczestniczy w organizacji i przeprowadzaniu międzynarodowych przedsięwzięć w kraju i za granicą,
 • wykonuje lub zapewnia tłumaczenia pisemne i ustne na potrzeby kierownictwa KG PSP,
 • prowadzi anglojęzyczną stronę internetową www.gov.pl/web/kgpsp.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym,
 • kompetencje miękkie (komunikatywność, umiejętność argumentowania, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętności redakcyjne i translatorskie),
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office lub równoważnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, Państwowej Straży Pożarnej i ochronie przeciwpożarowej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • znajomość innego języka obcego na poziomie dobrym
 • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym w obiekcie nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Nietypowe godziny pracy podczas wyjazdów służbowych, przyjęć delegacji zagranicznych oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym organizowane wydarzenia.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres  e-mail, nr telefonu.

List motywacyjny i CV muszą być opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

Na kopercie i liście motywacyjnym proszę dopisać: BKG-specjalista,

Proponowane wynagrodzenie: mnożnik 2,043 kwoty bazowej ogłoszonej w ustawie budżetowej tj. 4 151,29 zł brutto + dodatek za wysługę (od 5%-20%).

Wyniki poszczególnych etapów niniejszego naboru będą dostępne na stronie Komendy Głównej PSP w zakładce „Wyniki naborów” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kgpsp/praca-nabory.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Proces naboru składa się z trzech etapów:

·       weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,

·       testu wiedzy,

·       rozmowy kwalifikacyjnej.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-10-24
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 30 września 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106600"
na adres:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
   Biuro Kadr
   ul. Podchorążych 38
   00-463 Warszawa
lub składać osobiście:
   w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 do 16.15.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Biuro Komendanta Głównego KG PSP (0-22) 523-30-14
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  1.    Administratorem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22 523-39-00, fax. 22 523-30-16, e-mail: komendant@kgpsp.gov.pl

  2.    W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (dalej: KGPSP) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: tel. 22 523-33-69, fax. 22 523-30-16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

  3.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w KG PSP.

  4.    Dane osobowe, które są zbierane od Pana/Pani to: imię (imiona) nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Pana/Panią, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  5.    Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

  - art. 221 § 1 pkt 4-6 Kodeksu pracy w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  - art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO; .

  6.    Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. BIP KPRM).

  7.    Pana/Pani dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  8.    Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.

  9.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  10. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KG PSP w Warszawie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Udostępnił: Oliwia Ślęczkowska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr

Wprowadzono: 20.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×