Warszawa - panorama
Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
02-676 Warszawa ul. Postępu 17A
print as PDF
Ogłoszenie nr 102758 / 16.07.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

w Wydziale Opinii ds. Koncesji na Roboty Budowlane lub Usługi, Zamówień Sektorowych i Zamówień w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa Departamentu Prawnego
#administracja publiczna #prawo #zamówienia publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przygotowuje projekty pisemnych odpowiedzi na interpelacje, zapytania oraz wnioski o opinie odnoszące się do zagadnień związanych z interpretacją przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do tych ustaw oraz europejskich przepisów zamówień publicznych oraz analizuje orzeczenia sądów europejskich, sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej pod kątem oceny ich wpływu na wykładnię i stosowanie prawa w zakresie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
 • przygotowuje projekty opinii dot. zagadnień o charakterze systemowym, stanowisk, komunikatów oraz zbiorczych opracowań tematycznych w zakresie koncesji oraz zamówień publicznych
 • wykonuje zadania związane z merytorycznym wsparciem użytkowników końcowych za pośrednictwem infolinii, maili, systemu obsługi zgłoszeń korzystających z usług z obszaru rynku zamówień publicznych udostępnianych przez Prezesa UZP
 • obsługuje zapytania zgłaszane w trybie dostępu do informacji publicznej w zakresie usług z obszaru rynku zamówień publicznych udostępnianych przez Prezesa UZP
 • wykonuje czynności wspierające proces legislacyjny w zakresie ustawy o umowie koncesji oraz opracowywanie aktów wykonawczych do niej
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z interpretacją przepisów prawa oraz przygotowaniem opinii prawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów Kodeksu cywilnego
 • Znajomość przepisów prawa europejskiego z zakresu zamówień publicznych i koncesji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność logicznego myślenia i wszechstronnie uzasadnionej argumentacji
 • Umiejętność formułowania pisemnych stanowisk
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego UE na poziomie dobrym
 • Znajomość podstawowego orzecznictwa sądów wspólnotowych (Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji), sądów powszechnych i Krajowej Izby Odwoławczej dot. przepisów o umowie koncesji oraz o zamówieniach publicznych
Co oferujemy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • możliwość dofinansowania do zakupu okularów lub soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
 • możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie,
 • miłą atmosferę pracy.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Warunki pracy
 • telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym (infolinia prawna),
 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (telefoniczne porady prawne),
 • zagrożenie korupcją,
 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,
 • na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku jest 5 wind,
 • wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Dodatkowe informacje
 • nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie (decyduje data wpływu do UZP – w przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważamy datę jej wpływu do Urzędu Zamówień Publicznych),
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Skorzystaj z przygotowanego wzoru https://www.gov.pl/web/uzp/pracuj-z-nami3
 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail),
 • kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy,
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,
 • oferty odrzucone komisyjnie zniszczymy.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna ofert
 • sprawdzian wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z interpretacją przepisów prawa oraz przygotowaniem opinii prawnych (świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków lub inne, z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego lub innego języka obcego UE na poziomie dobrym
calendar icon

Aplikuj

do 19 sierpnia 2022

na adres:
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
z dopiskiem na aplikacji stanowiska i nr ogłoszenia

Aplikację można złożyć:
- w formie papierowej - osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu,
- w formie elektronicznej - za pośrednictwem platformy ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UZP


Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 19.08.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator: Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.
  • Inspektor ochrony danych: w sprawach danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych:
   - Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa;
   - e-mail: IOD@uzp.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
  • Uprawnienia:
   - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   - prawo do usunięcia danych osobowych: - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   - art. 221  Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

   

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Udostępnił: Aneta Kasza

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Finansowe

Wprowadzono: 16.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×