Biuro - zdjęcie 2
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100
print as PDF
Ogłoszenie nr 102348 / 13.07.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: obsługi wydatków osobowych Wydział Płac Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
#finanse
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sporządza deklaracje DRA, RCA i RSA w celu prawidłowego i terminowego rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przy użyciu specjalistycznego programu oraz koordynuje pracę z oddziałami i ośrodkami Straży Granicznej przy ich sporządzaniu.
 • Sporządza imienne raporty miesięczne o wysokości odprowadzonych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem przekazania pracownikom i funkcjonariuszom przy użyciu specjalistycznego programu.
 • Planuje wydatki dotyczących pochodnych od wynagrodzeń i zgłasza potrzeby na środki finansowe w celu terminowej spłaty zobowiązań finansowych.
 • Sporządza deklaracje PFRON w celu rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy użyciu specjalistycznego programu.
 • Przygotowuje bieżącą korespondencję z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.
 • Sporządza formularze zgłoszeniowe do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych nowo zatrudnionych pracowników, funkcjonariuszy, osób podlegających ubezpieczeniom z innych tytułów oraz wyrejestrowanie osób, wobec których wygasł tytuł ubezpieczenia w celu aktualizacji bazy danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy użyciu specjalistycznego programu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku ds. finansów
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych, obsługa programu Płatnik, obsługa sprzętu biurowego, komputera, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • poświadczenie bezpieczeństwa
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

• praca samodzielna biurowo-administracyjna,

• praca w siedzibie urzędu,

• praca w pomieszczeniu biurowym,

• praca w godzinach 8:15 – 16:15,

• stanowisko pracy specjalisty zlokalizowane jest na II piętrze budynku,

• dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,

• budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - wyposażony jest w windę, sanitariaty na parterze  i poddaszu budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprwnych 

• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,

• obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner)

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

UWAGA !

- LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS (CV), ORAZ WSZYSTKIE WYMAGANE OŚWIADCZENIA NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ,


- Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO,


- W PRZYPADKU APLIKOWANIA DO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA KILKA STANOWISK JEDNOCZEŚNIE NALEŻY ZŁOŻYĆ ODRĘBNY KOMPLET DOKUMENTÓW NA KAŻDE OGŁOSZENIE.

Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie: http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html

Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:

- świadectwa pracy/służby,

- zaświadczenia o zatrudnieniu,

- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,

- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,

- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,

- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.

Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ I RODZAJ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

• wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 3100,00 zł netto + dodatek za wysługę lat,

• dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,

• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,

• rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń, • kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

• przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,

• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie urząd zapewnia swojemu pracownikowi:

• stabilną i ciekawą pracę, • regularnie wypłacane wynagrodzenie, • dodatek stażowy,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne,

• nagrody - w zależności od wyników pracy,

• możliwość rozwoju zawodowego, • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,

• pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna

test wiedzy

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń, referencji, zakresów obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających niezbędne doświadczenie lub zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających przydatne dodatkowe kwalifikacje
calendar icon

Aplikuj

do 2 sierpnia 2022

na adres:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem: „oferta pracy – specjalista WP BF KGSG oraz numer ogłoszenia”
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: brak
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Ewa Borowska

Komórka organizacyjna: WOiN BKiSZ

Wprowadzono: 13.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×