Biuro - zdjęcie 2
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54
print as PDF
Ogłoszenie nr 102029 / 06.07.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: bazy danych i analiz w Wydziale do spraw Obszarów Chronionych w Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody
#administracja publiczna #środowisko
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Pracuj z ludźmi, którym też zależy na przyrodzie - dołącz do GDOŚ! quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi bazę danych Natura 2000, m.in.: opracowuje i aktualizuje standardowe formularze danych, analizuje i akceptuje zmiany zaproponowane przez sprawujących nadzór nad obszarami Natura 2000, ocenia jakość danych opisowych o siedliskach przyrodniczych i ostojach gatunków chronionych w obszarach Natura 2000 oraz uzupełnia te dane w bazie, archiwizuje wprowadzane zmiany merytoryczne do bazy danych; edytuje przebieg granic obszarów Natura 2000, współpracuje z komórką GDOŚ odpowiedzialną za bazy GIS;
 • Współpracuje z różnymi instytucjami w celu gromadzenia i weryfikacji merytorycznej danych opisowych o występowaniu siedlisk przyrodniczych i gatunków z inwentaryzacji przyrodniczych;
 • Wykonuje analizy i opracowuje okresowe zestawienia danych o występowaniu zasobów przyrodniczych w sieci Natura 2000;
 • Przygotowuje opinie odnośnie systemu gromadzenia i przetwarzania danych, zapewniania merytoryczną poprawność bazy danych sieci Natura 2000, obsługuje system przekazywania danych do Komisji Europejskiej;
 • Koordynuje prace związane z opracowaniem materiałów dotyczących sieci Natura 2000 na stronę internetową Natura 2000;
 • Uczestniczy w pracach grup roboczych KE oraz grup krajowych, związanych z wykonywanymi obowiązkami;
 • Przygotowuje projekty opinii i stanowisk, a także merytorycznie interpretuje przepisy prawa w zakresie obszarów chronionych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe przyrodnicze lub leśne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenia z zakresu ochrony przyrody
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Bardzo dobra znajomość dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
 • Bardzo dobra znajomość dyrektywy Rady 92/43/ w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Dobra znajomość decyzji wykonawczej Komisji dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie formularza zawierającego informacje o terenach Natura 2000 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4892) (2011/484/UE)
 • Umiejętności: analitycznego myślenia i prognozowania,
 • dobrej organizacji pracy własnej
 • stosowania prawa w praktyce
 • pracy w zespole
 • biegłej obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, szczególnie Ms Excel i baz danych, w tym Ms Access.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie o specjalizacji w jednej z następujących dziedzin: zarządzanie zasobami środowiska, ochrona przyrody
 • Doświadczenie zawodowe w pracy z systemami informatycznymi (bazy danych, GIS, itp.)
 • Znajomość oprogramowania GIS typu Desktop (np. ArcGIS, QGIS, Geomedia, SAGA GIS, GRASS itd.)
 • Podstawowa znajomość: ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego
Co oferujemy
 • ruchomy czas rozpoczęcia pracy (między 7 a 9)
 • pakiet medyczny
 • dodatek stażowy - od 5% do 20%
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • dopłatę do biletów na imprezy kulturalne
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.

Realizacja zadań wiąże się z:

 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi
 • reprezentowaniem urzędu na zewnątrz

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Dodatkowe informacje
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen.
 • Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do Urzędu.
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku gdy liczba ofert przekroczy 10 możliwość przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy)

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
calendar icon

Aplikuj

do 20 lipca 2022

na adres:
Zachęcamy do aplikowania on-line.

Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
z dopiskiem:
specjalista DZP-37/2022

Oświadczenia w wersji papierowej prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen

Link do aplikowania online:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=51b0206a19b04257af13afa83d1d1c75
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 310 67 46 lub 22 310 67 45
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.07.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa, tel.: 223 692 900, fax: 223 692 120, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska następuje za pomocą adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Generalną Dyrekcje Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Generalna Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54. W przypadku niepodania danych lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Biernat

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 06.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×