Zboże - zdjęcie kłosów żyta
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
00-930 Warszawa ul. Wspólna 30
print as PDF
Ogłoszenie nr 92263 / 07.02.2022
Dołącz do nas jako:

sekretarz

Do spraw: obsługi sekretarskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
#administracja publiczna #rolnictwo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Naszą misją jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności i wysokiej jakości usług publicznych. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi komputerową ewidencję korespondencji oraz prowadzi teczki korespondencyjne Dyrektora i jego Zastępców,
 • Kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora, redaguje pisma na polecenie Dyrektora Departamentu lub Zastępców Dyrektora,
 • Prowadzi terminarz spotkań, narad oraz informuje o terminach załatwiania spraw w Departamencie, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom,
 • Przechowuje ewidencję przyjść do pracy pracowników, wcześniejszych wyjść z pracy, pozostawania po godzinach pracy, wyjść w godzinach pracy, terminów odpracowań /odbioru godzin nadliczbowych, rejestr wyjazdów krajowych,
 • Przygotowuje i zapewnia obsługę organizacyjno-recepcyjną spotkań z gośćmi i interesantami oraz koordynuje pod względem protokolarnym organizację wizyt gości zagranicznych i spotkań organizowanych w ramach zakresu działań Kierownictwa Departamentu,
 • Przygotowuje robocze tłumaczenia na/z języka angielskiego korespondencji,
 • Współpracuje z placówkami dyplomatycznymi państw trzecich w Polsce oraz polskimi placówkami za granicą,
 • Składa zapotrzebowanie na materiały biurowe i wyposażenie.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość obsługi pakietu Office
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość funkcjonowania organów UE
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość protokołu dyplomatycznego
 • znajomość systemu EZD
Co oferujemy

Wynagrodzenie i rozwój zawodowy: dodatek za wysługę lat pracy (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, "trzynaste" wynagrodzenie, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, możliwość korzystania z niskooprocentowanej pożyczki, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach i innych formach rozwoju oraz możliwość refundacji kosztów języka obcego, studiów podyplomowych, Program Wsparcia Pracowników obejmujący wsparcie psychologiczne i menedżerskie

 

Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy: dobra lokalizacja, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”), możliwość telepracy, możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy, stołówka pracownicza, miła atmosfera w pracy, dbałość o zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, możliwość przyjścia do pracy z czworonogiem

Sport, rekreacja i zdrowie: dopłaty do biletów na imprezy kulturalno-oświatowe, raz w roku dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, karty sportowe, dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych, możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie, stojaki na rowery na terenie urzędu (możliwość korzystania z szafek ubraniowych i natrysków w szatniach dla rowerzystów)

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
Dodatkowe informacje
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. Weryfikacja formalna ofert pracy

2. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy biurowej lub w obszarze współpracy międzynarodowej
calendar icon

Aplikuj

do 21 lutego 2022

na adres:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta pracy – sekretarz w WM”
lub osobiście składając w Biurze Przepustek MRiRW. Dokumenty można składać w formie elektronicznej przez Elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 623-20-62
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się w Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-930.

  2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@minrol.gov.pl., tel. 22 623 26 25.

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej, tj. na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5) Administrator, nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
  6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od dnia rozpoczęcia procesu naboru, a następnie będą komisyjnie niszczone.

  7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
  oraz ich sprostowania; prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo
  do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu o ile dane zostały pozyskane na podstawie Pani/Pana zgody
  i obowiązek ich przetwarzania nie będzie wynikał z przepisów prawa.

  8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  9) Podanie przez Panią/Pana danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  10) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz że nie będą tworzone żadne profile dotyczącej Pani/Pana osoby.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Leszczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 07.02.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×