Zboże - zdjęcie kłosów żyta
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
00-930 Warszawa ul. Wspólna 30
print as PDF
Ogłoszenie nr 87362 / 12.11.2021
Dołącz do nas jako:

sekretarz

Do spraw: obsługi kancelaryjno – technicznej departamentu w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej
#administracja publiczna #rolnictwo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przyjmuje, rejestruje, rozdziela i przedkłada do dekretacji dyrektora Departamentu i zastępców dyrektora korespondencję z zakresu programowania, przygotowania do wdrażania oraz wdrażania i rozliczania programów wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • prowadzi ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Departamentu dot. realizacji PROW na lata 2007-2013, PROW 2014–2020 oraz PS dla WPR na lata 2023-2027, a także koordynacji działalności informacyjnej, rejestr interesantów, skarg, wniosków, listów i petycji wpływających do Departamentu oraz rejestr delegacji służbowych dyrektora Departamentu, zastępców dyrektora i pracowników Departamentu,
 • prowadzi terminarz spotkań i posiedzeń dyrektora Departamentu i zastępców dyrektora oraz informuje o terminach załatwienia spraw w Departamencie,
 • przygotowuje i obsługuje pod względem organizacyjno – recepcyjnym spotkania z interesantami i beneficjentami PROW na lata 2007-2013, PROW na lata 2014-2020 oraz PS dla WPR na lata 2023-2027,
 • redaguje na polecenie dyrektora Departamentu i zastępców dyrektora pisma dotyczące realizacji PROW na lata 2007-2013, PROW na lata 2014-2020 oraz PS dla WPR na lata 2023-2027,
 • przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne oraz pilnuje terminowego załatwiania spraw zlecanych pracownikom Departamentu przez dyrektora Departamentu i zastępców dyrektora,
 • prowadzi sprawy w zakresie sporządzania list obecności pracowników Departamentu, w tym ewidencję urlopów, delegacji służbowych i innych nieobecności w pracy, oraz prowadzi książki wyjść i książki ewidencji czasu pracy poza wyznaczonymi godzinami,
 • zaopatruje Departament w niezbędne materiały biurowe,
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość zasad funkcjonowania Ministerstwa
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • znajomość podstawowa Wspólnej Polityki Rolnej
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z obsługą sekretariatu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • przeszkolenie z zakresu obsługi kancelaryjnej
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
Co oferujemy

Wynagrodzenie i rozwój zawodowy: dodatek za wysługę lat pracy (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, "trzynaste" wynagrodzenie, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, możliwość korzystania z niskooprocentowanej pożyczki, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach i innych formach rozwoju oraz możliwość refundacji kosztów języka obcego, studiów podyplomowych, Program Wsparcia Pracowników obejmujący wsparcie psychologiczne i menedżerskie

 

Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy: dobra lokalizacja, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”), możliwość telepracy, możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy, stołówka pracownicza, miła atmosfera w pracy, dbałość o zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym

 

Sport, rekreacja i zdrowie: dopłaty do biletów na imprezy kulturalno-oświatowe, raz w roku dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, karty sportowe, dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych, możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie, stojaki na rowery na terenie urzędu (możliwość korzystania z szafek ubraniowych i natrysków w szatniach dla rowerzystów)

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
Dodatkowe informacje
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. Weryfikacja formalna ofert pracy

2. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 6-miesięczne doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z obsługą sekretariatu
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu obsługi kancelaryjnej
calendar icon

Aplikuj

do 26 listopada 2021

na adres:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta pracy – sekretarz w WPR”
lub osobiście składając w Biurze Przepustek MRiRW. Dokumenty można składać w formie elektronicznej przez Elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 623-20-62
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.11.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się w Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-930.

  2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@minrol.gov.pl., tel. 22 623 26 25.

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej, tj. na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5) Administrator, nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
  6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od dnia rozpoczęcia procesu naboru, a następnie będą komisyjnie niszczone.

  7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
  oraz ich sprostowania; prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo
  do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu o ile dane zostały pozyskane na podstawie Pani/Pana zgody
  i obowiązek ich przetwarzania nie będzie wynikał z przepisów prawa.

  8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  9) Podanie przez Panią/Pana danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  10) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz że nie będą tworzone żadne profile dotyczącej Pani/Pana osoby.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Leszczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 12.11.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×