Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
00-507 Warszawa pl. Trzech Krzyży 3/5
print as PDF
Ogłoszenie nr 89742 / 18.12.2021
Dołącz do nas jako:

referendarz

Do spraw: analiz i realizacji Krajowego Programu Reform oraz wsparcia reform strukturalnych Wydział Zarządzania Gospodarczego UE i Koordynacji KPO Departament Analiz Gospodarczych
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up „Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski" quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • uczestniczy w przygotowaniu analiz i sprawozdań na potrzeby realizacji Krajowego Programu Reform oraz Krajowego Planu Odbudowy,
 • monitoruje wdrażanie w/w programów poprzez m.in. identyfikowanie problemów i zagrożeń oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych,
 • sporządza sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Reform,
 • monitoruje stan przygotowania i procesu realizacji w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego i Programu Wsparcia Reform Strukturalnych, poprzez przygotowywanie i aktualizowanie wytycznych związanych z zarządzaniem i monitorowaniem projektów,
 • bada zgodność projektów i programów z założeniami Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), poprzez weryfikowanie merytorycznego zakresu dokumentów.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość problematyki Semestru Europejskiego i Krajowego Programu Reform,
 • znajomość regulacji dot. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Krajowego Planu Odbudowy i Odporności,
 • znajomość regulacji dot. Instrumentu Wsparcia Technicznego (Technical Support Instrument),
 • wiedza na temat podstawowych wyzwań gospodarczych Polski i UE,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • myślenie analityczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
- elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00

- częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)

- gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych)

- trzynaste wynagrodzenie

- atrakcyjny pakiet socjalny: bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit

- stojaki na rowery na terenie urzędu

- stołówka pracownicza

- praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP)

- możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

- reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

- węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.),

- winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

- wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie),

- ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

- praca w pokoju wieloosobowym,

- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

 

 

Dodatkowe informacje

·       Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

·       Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

·       Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami

·       Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

·       Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

·       Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie
z uczelni.

·       W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.

·       W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

·       Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

·       Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.

·       Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.

·       Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

·       Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 

1.     weryfikacja formalna ofert kandydatów - etap obligatoryjny.

2.     rozmowa kwalifikacyjna – etap obligatoryjny.

 

W zależności od wymagań określonych w ogłoszeniu możliwe są jeszcze dodatkowe etapy naboru. W procesie selekcji kandydatów stosujemy narzędzia takie jak: próbki pracy, sprawdzian wiedzy/ umiejętności w formie testu, pracy pisemnej, sprawdzian znajomości języka obcego, itp.

 

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 31 grudnia 2021

na adres:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Biuro Dyrektora Generalnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DAG_168

Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
(dokumenty można przynieść lub wysłać).

Aplikacje można również składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mrit.gov.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości DAG_168

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
w zakresie merytorycznym (22) 411 99 59, w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego (22) 411 99 49
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.12.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe - klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, tel.: (22) 411 96 70.

  2.        Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mrit.gov.pl

  3.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw.

  4.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  5.        Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

  6.        Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w  miejscu  powszechnie  dostępnym  w  siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  7.        Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru.

  8.        Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

  9.        Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  10.      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  11.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

  12.       W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  13.      Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Tupaj

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 18.12.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×