Biuro - zdjęcie 3 - budynek i flaga UE
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6
print as PDF
Ogłoszenie nr 84922 / 28.09.2021
Dołącz do nas jako:

referendarz

w Wydziale do spraw Funduszy Europejskich w Departamencie Strategii Transportu
#administracja publiczna #członkostwo w UE #transport #transport drogowy #transport kolejowy
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizuje zadania związane z programami operacyjnymi i instrumentami finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu UE w sektorze transportu (POliŚ 2007-2013, POliŚ 2014-2020, POPW 2014-2020 i instrument CEF), w szczególności monitoruje stan wykorzystania alokacji UE na projekty kolejowe, drogowe, lotnicze i projekty z zakresu BRD, w tym zwłaszcza projekty realizowane przez beneficjentów kluczowych tj. PKP PLK S.A. i GDDKiA oraz monitoruje postęp realizacji rzeczowej programów i projektów, w tym m.in.: wartości zakontraktowanych środków i wykorzystanej alokacji na działania transportowe; liczby podpisanych umów; osiągniętych wskaźników realizacji projektów;
 • Wykonuje zadania związane z nadzorem ministra nad Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), w tym: realizuje czynności związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej, tj. analiza planów, sprawozdań, oświadczeń, itp.; inicjuje działania kontrolne w CUPT, w tym współpracuje z Departamentem Kontroli w zakresie prowadzenia kontroli systemów zarządzania i kontroli w CUPT oraz monitoruje stan wdrożenia zaleceń pokontrolnych; podejmuje działania związane z inicjowaniem zmian lub analizą propozycji zmian w dokumentach statutowych CUPT (statut, regulamin organizacyjny) pod kątem optymalizacji procesów wykonywanych przy wdrażaniu programów i instrumentów finansowanych z funduszy europejskich; analizuje informacje i dokumenty otrzymane z CUPT, w związku z systemem wdrażania programów i instrumentów finansowanych z funduszy europejskich (tj. np. sprawozdania monitoringowe, itp.); analizuje wyniki kontroli systemowych w CUPT pod kątem wpływu na wykonywanie zadań związanych z wykorzystaniem środków w ramach polityki spójności oraz monitoruje stan wdrożenia zaleceń z kontroli systemowych; dokonuje merytorycznej oceny wydatków planowanych przez CUPT (w tym merytorycznej analizy: materiałów do projektu ustawy budżetowej, planu finansowego oraz innych dokumentów CUPT z zakresu budżetu);
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i innymi jednostkami organizacyjnymi przy programowaniu działań oraz projektów kolejowych, drogowych, lotniczych i BRD, finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich, w tym: opracowuje kryteria wyboru projektów; przygotowuje i przekazuje do Instytucji Zarządzającej informacji na temat potrzeby przesunięć środków UE pomiędzy działaniami/priorytetami POliŚ; opiniuje wzory dokumentów, instrukcji, wytycznych i zaleceń; prowadzi sprawy dotyczące rozwiązań systemowych we wdrażaniu projektów infrastrukturalnych;
 • Bierze udział w tworzeniu, weryfikacji, realizacji oraz ocenie efektów wdrażania strategii, programów, dokumentów programowych i planistycznych, opracowywanych w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra, pod kątem wykorzystania dostępnych funduszy europejskich, poprzez współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz beneficjentami funduszy europejskich, zaangażowanymi w realizację polityki transportowej państwa w ramach kompetencji Ministra: tworzy strategie i plany rozwoju danych dziedzin transportu pod kątem wykorzystania środków europejskich i realizacji polityki spójności; ocenia efekty wdrażania polityk, strategii, dokumentów programowych w części realizowanej przy wykorzystaniu środków z budżetu UE i ich wpływu na wdrażanie polityki spójności; opracowuje dokumenty programowe na kolejną perspektywę finansową z uwzględnieniem potrzeb, planów i celów rozwoju infrastruktury transportowej drogowej, kolejowej i BRD;
 • Współpracuje z beneficjentami POliŚ 2014-2020, PO PW 2014-2020 i CEF, zaangażowanymi w realizację polityki transportowej Ministerstwa, będącymi podmiotami wykonującymi zadania w ramach działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra w procesie realizacji projektów oraz rozliczania środków pochodzących z budżetu UE, w szczególności: wspiera merytorycznie CUPT przy rozwiązywaniu problemów indywidualnych (tj. w konkretnych projektach) oraz systemowych (tj. w danej grupie projektów); sporządza na potrzeby beneficjentów opinie oraz analizy dot. wykorzystania środków UE na infrastrukturę transportową; podejmuje działania zmierzające do eliminacji barier i rozwiązania problemów zaistniałych w procesie przygotowania i realizacji projektów, a także współpracuje z instytucjami zewnętrznymi (m.in. Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Finansów, Komisją Europejską) w zakresie działań podejmowanych w związku z wykorzystaniem środków z funduszy europejskich;
 • Analizuje wyniki audytów KE, ETO, IA w zakresie stwierdzanych uchybień i nieprawidłowości oraz współpracuje z CUPT przy opracowaniu odpowiedzi sektora transportu w zakresie tych ustaleń;
 • Analizuje i weryfikuje dokumenty finansowe, zarówno w zakresie planowania jak i wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu UE, w tym m.in.: prowadzi analizę i merytoryczną weryfikację wniosków o zapewnienie finansowania lub uruchomienie środków z rezerwy celowej dla projektów transportowych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, w zakresie przypisanym do Departamentu; analizuje prognozy finansowe wydatkowania środków przez beneficjentów projektów kolejowych, drogowych i BRD, korzystających z finansowania przy pomocy środków unijnych; monitoruje stan certyfikacji środków w kontekście przyjętych planów certyfikacji na dany rok;
 • Współpracuje z Departamentem Budżetu, innymi komórkami resortu oraz Ministerstwami właściwymi ds. rozwoju regionalnego o finansów w zakresie spraw dotyczących zamknięcia FS 2004-2006.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu wdrażania środków pomocowych UE, jak również finansów publicznych
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • dogodną lokalizację
 • klimatyzowane pokoje
 • elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 10.00
 • pracę zdalną (3 dni w miesiącu)
 • dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
 • udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)
 • UMOWA NA ZASTĘPSTWO
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:

• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 • możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej lub zadania praktycznego (w przypadku dużej liczby kandydatów), sprawdzian znajomości języka obcego itp. - w zależności od wymagań określonych w ogłoszeniu
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 8 października 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 84922"
na adres:
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DST-184/21”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 - 16:00
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 630 17 19 lub 22 630 18 24
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.10.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
  1), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy
  ul.Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji
  naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz
  udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe)
  niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania
  danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy
  o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią
  informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych
  jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych
  podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu
  do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu
  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które
  zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; 8) Pani/Pana dane osobowe nie
  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
  przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce
  zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na
  stanowisko pracy w służbie cywilnej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość
  wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego
  stanowiska) 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony
  danych,Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Udostępnił: Iwona Behrendt

Komórka organizacyjna: BDG

Wprowadzono: 28.09.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×