Peron kolejowy i pociąg
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6
print as PDF
Ogłoszenie nr 83395 / 25.08.2021
Dołącz do nas jako:

referendarz

Do spraw: strategicznych Wydział Spraw Międzynarodowych i Strategii, Departament Kolejnictwa
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kształtuje i administruje infrastrukturą kolejową poprzez: przygotowywanie opinii i stanowisk, rozpatruje wnioski o uzgodnienia i przygotowanie stanowiska, gromadzi i przetwarza informacje o stanie infrastruktury kolejowej, monitoruje/ programuje stan infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie wypełniania założeń polityki transportowej UE, bierze udział w zmianie kwalifikacji/ kategoryzacji infrastruktury kolejowej, monitoruje rynek kolejowy w zakresie przewozów poprzez zbieranie danych statystycznych
 • Bierze udział w strategicznych projektach międzynarodowych na polu kolejnictwa, koordynuje działania podejmowane w ramach tych projektów oraz bieżąco je obsługuje, w tym: koordynuje działania z ramienia Ministerstwa Infrastruktury, realizowanych w ramach projektu Raił Baltica (w tym bierze udział w spotkaniach, grupach roboczych i seminariach), obsługuje unijne projekty współpracy bliźniaczej z państwami trzecimi (tzw. „twinning”), koordynuje działania z ramienia Ministerstwa Infrastruktury w ramach europejskich korytarzy towarowych („Raił Freight Corridors - RFC"), współpracuje z podmiotami podległymi Ministrowi w zakresie zbierania i przygotowywania stanowisk, weryfikuje/analizuje dokumenty krajowe i europejskie w zakresie projektów strategicznych, bierze udział w programowaniu i wdrażaniu niezbędnych zmian w procesie inwestycyjnym i utrzymaniowym infrastruktury kolejowej i taboru w związku z politykami UE, w tym polityką spójności
 • Bierze dział w weryfikacji, opiniowaniu i kształtowaniu projektów polskiej branży kolejowej zgłaszanych do Krajowego Planu Odbudowy, w tym: określa priorytety sektorów branży kolejowej planowanej do objęcia wsparciem ze środków funduszu odbudowy, ocenia i weryfikuje fiszki projektowe przekazywane przez spółki grupy PKP i inne, jednostki samorządu terytorialnego oraz wszelkie podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy, weryfikuje plany finansowych projektów zgłaszanych do Krajowego Planu Odbudowy, bierze udział w bieżącej współpracy z Departamentem Strategii Transportu w zakresie koordynacji zgłaszania projektów do Krajowego Planu Odbudowy, raportuje działania podejmowanych w zakresie Krajowego Planu Odbudowy w zakresie branż/ kolejowej
 • Koordynuje zagadnienia związane z Nową Perspektywą Finansową UE
 • Bierze udział w tworzeniu zasad rozwoju Transeuropejskich Sieci Transportowych ”TEN-T”, w transporcie kolejowym
 • Rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ innych sygnałów obywatelskich oraz wydaje opinie
 • Monitoruje wdrażanie strategii i programów (np. operacyjnego, krajowego, wieloletniego etc.), związanych z realizacją polityki spójności i wdrażaniem środków UE
 • Współpracuje w realizacji zadań związanych z przygotowaniem stanowisk, opinii oraz analiz w zakresie ministra właściwego ds. transportu
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość procedur legislacyjnych i struktury administracji rządowej w Polsce
 • Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej i znajomość polityk europejskich
 • Znajomość rynku kolejowego w Polsce
 • Skuteczna komunikacja
 • Organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • dogodną lokalizację
 • elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 10.00
 • pracę zdalną (3 dni w miesiącu)
 • owocowe wtorki
 • dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat,
  bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
 • wsparcie dla rodziców: pokój rodzica z dzieckiem
 • udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic
 • preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A”
(dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal
konferencyjnych

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:

• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 • możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej lub zadania praktycznego (w przypadku dużej liczby kandydatów), sprawdzianu znajomości języka obcego itp. - w zależności od wymagań określonych w ogłoszeniu
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 4 września 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DTK-162/21”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 - 16:00
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 630 18 11 lub 22 630 18 24
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.09.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Jackowska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 25.08.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×