Warszawa - panorama
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
00-522 Warszawa ul. Krucza 36 Wspólna 6
print as PDF
Ogłoszenie nr 72607 / 23.12.2020
Dołącz do nas jako:

referendarz

Do spraw: obsługi sekretariatu członka Kierownictwa w Biurze Ministra
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Organizuje dzień pracy członka Kierownictwa, w tym prowadzi terminarz spotkań i spraw związanych z przyjmowaniem gości
 • Przyjmuje, rejestruje i rozdziela zadekretowaną korespondencję adresowaną do członka Kierownictwa, w tym korespondencję niejawną
 • Monitoruje terminowość pism i dokumentów podpisywanych przez członka Kierownictwa
 • Bierze udział w organizowaniu wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych członka Kierownictwa
 • Gromadzi i przechowuje akty normatywne i inne dokumenty niezbędne członkowi Kierownictwa
 • Przygotowuje pisma i notatki na zlecenie członka Kierownictwa
 • Współpracuje z Gabinetem Politycznym
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność sporządzania notatek oraz standardowych pism
 • Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet
 • Umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Ukończone szkolenia w zakresie: obsługi sekretariatu, obsługi klienta, obsługi kancelaryjnej korespondencji niejawnej
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa przy komputerze.
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
 • miejsce pracy: I p.,
 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Prześlij odręcznie podpisane i opatrzone datą wymagane oświadczenia, wypełnione zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie MAP: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami
 • Podaj w swojej ofercie nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej.
 • Kandydaci/kandydatki, spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń w zakresie: obsługi sekretariatu, obsługi klienta, obsługi kancelaryjnej korespondencji niejawnej
calendar icon

Aplikuj

do 28 grudnia 2020

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 72607"
na adres:
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „BM-39”

Aplikacje można również przesyłać przez ePUAP lub składać osobiście w kancelarii MAP: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 695-88-51
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie
   (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6;
  • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych: iodo@me.gov.pl;
  • Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane w celu zatrudnienia.
  • Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, oraz ustawy
   z dnia 26 czerwca 2016 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 i 285), a także w zakresie przekraczającym art. 22ˡ Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO.
  • Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3;
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  • Dane osobowe przekazane w toku naboru będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego
   w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a w przypadku braku zatrudnienia przez okres 3 miesięcy.
  • Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  • Kandydowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się, że bez ich podania nie będzie możliwości podpisania porozumienia;
  • Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Udostępnił: Beata Kokosza-Domżalska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 23.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×