Biuro - zdjęcie 2
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 2D
print as PDF
Ogłoszenie nr 71654 / 27.11.2020
Dołącz do nas jako:

referendarz

Do spraw: administracji i ewidencji majątku w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Dostępne także dla
cudzoziemców
available for foreigners
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków dot. ewidencji składników majątku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Obsługa programów komputerowych służących do ewidencji składników majątku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w celu zapewnienia zgodności ze stanem faktycznym oraz księgami finansowymi, a także bieżąca współpraca w tym zakresie z komórką właściwą ds. rachunkowo-finansowych NDAP
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakresie dostaw energii elektrycznej, wody, prądu i pozostałych mediów, w tym udział w procedowaniu umów oraz ich dozorowanie na etapie realizacji
 • Współprowadzenie z pozostałymi pracownikami Wydziału spraw związanych z zaopatrzeniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w artykułu biurowe, elementy wyposażenia, meble, środki czystości, pieczęcie, druki, i inne
 • Prowadzenie dokumentacji w związku z realizacją umów na dostawy i usługi, w tym jej porządkowanie, w celu zapewnienia optymalnego poziomu realizacji potrzeb Urzędu, w szczególności prowadzenie zbiorów dokumentacji umożliwiające przekazywanie do Archiwum Zakładowego NDAP
 • Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie użytkowym pomieszczeń oraz sprzętów i urządzeń, w tym lokowanie i relokowanie
 • Współpraca z komórką właściwą ds. rachunkowo-finansowych w zakresie przygotowywania dowodów księgowych do zatwierdzenia, przygotowywania projektów planów finansowych oraz przygotowywania projektów sprawozdań
 • Czynny udział w podstawowych pracach dotyczących wykonywania drobnych napraw i usuwania awarii w celu zapewnienia optymalnych warunków bezawaryjnej pracy urządzeń i wyposażenia
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o zadaniach tożsamych lub zbliżonych w obszarze administracji i ewidencji majątku
 • Przeszkolenie z zasad gospodarowania majątkiem jednostek sektora finansów publicznych, podstawy prawa zamówień publicznych
 • Biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows wraz z pakietem Office
 • Znajomość ustaw: o gospodarowaniu majątkiem, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych
 • Znajomość aktów wykonawczych do w/w ustaw, w szczególności znajomość sposobów i środków prowadzenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów o służbie cywilnej – zagadnienia ogólne
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej, zaangażowanie w pracę
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub techniczne
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z gospodarowaniem majątkiem jednostek sektora finansów publicznych lub na stanowisku związanym z administrowanie nieruchomościami i realizacją dostaw, usług i robót budowlanych w JSFP
 • znajomość zasad prowadzenia spraw w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu

- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową

- brak windy

- stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku

- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami

- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze;

etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostaną sprawdzone wiedza i kompetencje kandydata wymienione w ogłoszeniu.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-02
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie lub zaświadczenie o przeszkoleniu z zasad gospodarowania majątkiem jednostek sektora finansów publicznych, podstawy prawa zamówień publicznych
 • Oświadczenie lub zaświadczenie o biegłej umiejętności obsługi komputera w środowisku Windows wraz z pakietem Office
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 8 grudnia 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71654"
na adres:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego: 22 56 54 624
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Krecho

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego/BDG

Wprowadzono: 27.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×