Kutry rybackie cumujące na plaży
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6
print as PDF
Ogłoszenie nr 113908 / 18.01.2023
Dołącz do nas jako:

referendarz

w Wydziale Kształcenia i Kwalifikacji, Departament Edukacji Morskiej
#administracja publiczna #oświata i wychowanie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Uczestniczy w procesie decyzyjnym na poziomie krajowym, wynikającym z członkostwa Polski w UE oraz Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych członków załóg statków morskich i rybackich w tym: opracowuje materiały dla członków Kierownictwa Ministerstwa na posiedzenia organów krajowych, związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej; bierze udział w krajowych spotkaniach i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej; monitoruje i analizuje zobowiązania wynikające z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej; analizuje dokumenty krajowe, w tym akty normatywne, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa; opiniuje, uzgadnia dokumenty, materiały i stanowiska, związane z procesem decyzyjnym UE i współpracą międzynarodową; koordynuje opracowywania Stanowisk RP do aktów legislacyjnych UE;
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie kwalifikacji zawodowych i wyszkolenia: członków załóg statków morskich i jachtów komercyjnych, nurków, rybaków w tym: opiniuje projekty aktów normatywnych lub założenia do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części; przygotowuje lub opiniuje projekty stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych; opracowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo; opracowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych lub założenia do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo; opiniuje projekty umów międzynarodowych lub projekty dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowej, inicjowanych poza Ministerstwem; opracowuje projekty umów międzynarodowych lub opracowuje projekty dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowej, inicjowanych przez Ministerstwo; uzgadnia i konsultuje projekty aktów normatywnych lub założenia do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami; opracowuje lub opiniuje projekty obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego;
 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich i jachtów komercyjnych oraz nurków i rybaków w tym: opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym; opracowuje lub opiniuje projekty zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym; rozpatruje ponaglenia; prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym, w tym prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje/prowadzi rozprawy administracyjne); prowadzi postępowania związane z udzieleniem informacji publicznej, w tym przygotowuje projekty odpowiedzi wnioskodawcy, przygotowuje materiały będące informacją publiczną; opracowuje projekty decyzji i rozstrzygnięć pozaadministracyjnych;
 • Rozpatruje skargi, wnioski, odwołania petycje w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich i jachtów komercyjnych oraz nurków i rybaków;
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie spraw związanych z kwalifikacjami zawodowymi, szkoleniami specjalistycznymi;
 • Prowadzi nadzór nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi/ fundacjami/ inspekcjami w obszarze działalności dyrektorów urzędów morskich w zakresie spraw związanych z kwalifikacjami zawodowymi i wyszkoleniem członków załóg statków morskich, członków załóg jachtów komercyjnych, rybaków, nurków;
 • Prowadzi nadzór nad procesem kształcenia w zakresie kształcenia członków załóg statków morskich i jachtów komercyjnych oraz rybaków i pilotów morskich w morskich jednostkach edukacyjnych oraz innych ośrodkach szkoleniowych;
 • Uczestniczy w procesie decyzyjnym na poziomie UE i międzynarodowym, wynikającym z członkostwa Polski w UE oraz Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych członków załóg statków morskich i rybackich.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień prawa krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego z zakresu bezpieczeństwa morskiego
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość Konwencji STCW
 • Znajomość postępowań prowadzonych zgodnie z KPA
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • możliwość współtworzenia przepisów prawa w organizacji z tradycjami
 • udział w kluczowych dla kraju wydarzeniach
 • ciekawą pracę, gdzie docenia się odpowiedzialność
 • stabilną pracę w elastycznych godzinach (rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-10.00) w bardzo przyjaznej lokalizacji (dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, pociągami, SKM)
 • dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka obcego i studiów podyplomowych
 • atrakcyjny pakiet socjalny w formie systemu kafeteryjnego oferujący nie tylko dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ale też ciekawe rabaty na bilety do kina i inne rozrywki
 • refundację okularów korekcyjnych
 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
 • udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic
 • owocowe wtorki
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:

- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 

Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)


UWAGA Jeśli planujesz wysłać aplikację w formie papierowej, zadbaj o to, aby wpłynęła do nas w wyznaczonym
terminie. Liczy się data wpływu do urzędu.

Nie rozpatrujemy ofert, które wpłynęły po terminie.


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 31 stycznia 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 113908"
na adres:
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DEM-8/23", należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 630 18 24 lub 22 630 17 19
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Udostępnił: Anna Gawarecka

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 18.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×