Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
print as PDF
Ogłoszenie nr 89922 / 23.12.2021
Dołącz do nas jako:

radca prawny

w Wydziale Obsługi Prawnej i Legislacji III w Departamencie Prawnym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Opiniuje pod względem formalno - prawnym projekty porozumień międzyinstytucjonalnych, umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów (w tym ich zmian) oraz umów cywilnoprawnych zawieranych na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych w ramach tzw. Pomocy Technicznej.
 • Sporządza opinie prawne, analizy i stanowiska w szczególności w zakresie systemu wdrażania funduszy europejskich, pomocy publicznej, finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych.
 • Opiniuje decyzje/postanowienia i inne pisma wydawane w postępowaniach administracyjnych, w tym prowadzonych przez Departament Budżetu i Finansów, w zakresie wydatkowania środków europejskich, obejmujących w szczególności postępowania o zwrocie w całości lub części dofinansowania przez beneficjentów oraz stosowaniu wobec nich ulg i umorzeń, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
 • Prowadzi sprawy sądowe i sądowo - administracyjne, w szczególności dotyczące funduszy europejskich.
 • Opiniuje projekty pełnomocnictw i upoważnień, w celu zapewnienia zgodnego z prawem przedstawicielstwa Ministra Zdrowia i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia.
 • Monitoruje zmiany odpowiednich przepisów krajowych i unijnych oraz orzecznictwa sądowego, a także dokonuje analizy ich wpływu na system wdrażania funduszy europejskich.
 • Prowadzi sprawy związane z kwestią pomocy publicznej w ramach funduszy Unii Europejskiej.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych opracowywanych przez inne organy, kierowane w ramach uzgodnień do MZ.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na stanowisku do spraw obsługi prawnej
 • posiadanie uprawnień radcy prawnego,
 • przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich
 • wiedza z zakresu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej,
 • wiedza z zakresu funduszy europejskich,
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • zdolność planowania i samodzielnej pracy,
 • umiejętność negocjacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z wdrażaniem funduszy europejskich lub programów pomocowych,
 • ukończone szkolenie z zakresu pomocy publicznej lub z zakresu prawa administracyjnego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i w piśmie,
 • zdolność analitycznego myślenia i duża samodzielność,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty
 • możliwość doskonalenia zawodowego
 • „trzynaste” wynagrodzenie
 • pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach)
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń
 • projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Departament Prawny mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; pokój jest zlokalizowany w budynku „B” na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
 • Praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399)

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

Etap 2: test kwalifikacyjny online, w przypadku gdy co najmniej 10 kandydatów spełni wymagania formalne.

Etap 3: rozmowa kwalifikacyjna online.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-02-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień radcy prawnego
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu funduszy europejskich
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 2 stycznia 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 89922"
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa z dopiskiem: „radca prawny w Wydziale Obsługi Prawnej i Legislacji III w Departamencie Prawnym – poz. 791”.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
882 790 623
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.01.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych
  nie będzie możliwy udział w naborze.
  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister
  Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
  Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl.
  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;
  Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej.
  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z
  uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego
  kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
  Uprawnienia:
  - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie
  można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast.. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
  ustawy o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też
  profilowane.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Udostępnił: Izabela Kowalska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 23.12.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×