Biuro - zdjęcie 2
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 119161 / 15.04.2023
Dołącz do nas jako:

radca

Do spraw: obsługi organizacyjno-logistycznej, finansowo-księgowej, spotkań, posiedzeń, konferencji oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym w Wydziale Organizacji Wizyt, Biuro Dyrektora Generalnego
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Koordynuje pod względem organizacyjno-logistycznym posiedzenia Rady Ministrów, spotkania, narady, wideokonferencje i konferencje krajowe Prezesa Rady Ministrów, Wicepremierów, kierownictwa KPRM, odbywających się w siedzibie KPRM oraz organizuje w KPRM konferencje i spotkania na rzecz urzędów administracji publicznej i innych instytucji
 • Koordynuje zadania związane z udostępnianiem zwiedzającym gmachu KPRM, a także współpracuje przy opracowaniu materiałów i publikacji o charakterze edukacyjno-informacyjnym
 • Prowadzi sprawy związane w publikacją w prasie ogólnopolskiej ogłoszeń i kondolencji PRM i kierownictwa KPRM oraz współpracuje z przedstawicielami urzędów w zakresie pochówku osób zasłużonych w sferze działalności publicznej
 • Współpracuje przy organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym w KPRM, we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi KPRM oraz COAR, SOP i innymi podmiotami zewnętrznymi
 • Dokonuje zakupów upominków w odpowiednich grupach asortymentowych, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów i osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii
 • Realizuje zamówienia zakupu i dostaw m.in. dekoracji kwiatowych, wiązanek okolicznościowych i wieńców pogrzebowych oraz szarf z nadrukiem
 • Koordynuje działania służb technicznych COAR współpracujących przy organizacji posiedzeń, konferencji odbywających się w siedzibie KPRM, w tym nadzoruje współpracę od strony finansowo – księgowej
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o finansach publicznych, zasad protokołu dyplomatycznego
 • Kompetencje miękkie: kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, asertywność, odporność na stres, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku administracja lub stosunki międzynarodowe lub pedagogika
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w obszarze obsługi wizyt, spotkań i konferencji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Kompetencje miękkie: negocjowanie
 • Przeszkolenie z protokołu dyplomatycznego
Co oferujemy
 • Ruchomy czas rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.30 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do przedszkola/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu
  medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Miła atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych). Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca na stanowisku związana jest z permanentną obsługą klientów zewnętrznych, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, wysiłkiem fizycznym oraz działaniem pod presją czasu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosc

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.
Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:
- własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed
rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub
- podpisem elektronicznym kwalifikowanym.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail).
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:
https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj:
https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia: w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.
 • Kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymagania dodatkowego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia: w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z protokołu dyplomatycznego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 4 maja 2023

na adres:
formie papierowej na adres: 1. Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2. Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3. Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 119161, BDG/14
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
734 117 993 - komórka ds. rekrutacji
+48 22 6947505 - Biuro Dyrektora Generalnego
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.05.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie:
  https://www.gov.pl/web/premier/dane-osobowe---klauzula-informacyjna

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Udostępnił: Aneta Przychodzka

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 15.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×