KPRM - budynek
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 110623 / 17.11.2022
Dołącz do nas jako:

radca

Do spraw: inwentaryzacji środków trwałych oraz zagospodarowania składników majątkowych zbędnych i zużytych w Wydziale Zarządzania Majątkiem w Biurze Dyrektora Generalnego
#administracja publiczna #informatyzacja
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kieruje pracą osób biorących udział w inwentaryzacjach środków trwałych KPRM oraz podejmuje decyzje w sprawach należących do właściwości powołanych przez Dyrektora Generalnego KPRM komisji inwentaryzacyjnych.
 • Kieruje pracą osób biorących udział w zagospodarowywaniu zbędnych i zużytych rzeczowych składników majątkowych KPRM oraz podejmuje decyzje w sprawach należących do właściwości powołanej przez Dyrektora Generalnego KPRM stałej komisji oceniającej przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego KPRM do dalszego użytkowania i stałej komisji likwidacyjnej.
 • Dokonuje podziału zadań pomiędzy osoby biorące udział w inwentaryzacjach oraz prowadzące sprawy związane z zagospodarowaniem zbędnych i zużytych rzeczowych składników majątkowych KPRM.
 • Dokonuje zakupów mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego oraz usług na potrzeby KPRM (z wyłączeniem sprzętu teleinformatycznego oraz na potrzeby działu informatyzacji realizowanych przez inne komórki organizacyjne BDG i KPRM), w tym przygotowuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, projekty umów, dokonuje odbiorów dostaw towarów i usług, opisuje pod względem merytorycznym dowody 3 księgowe dostaw towarów i usług, zleca naprawy mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego oraz zajmuje się dystrybucją mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego.
 • Zleca, koordynuje i nadzoruje, zgodnie z właściwością wydziału, prace realizowane przez COAR i inne podmioty zewnętrzne, w zakresie usług gospodarczych, np. stolarskich, ślusarskich i tapicerskich dotyczących mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego KPRM (z wyłączeniem sprzętu teleinformatycznego oraz na potrzeby działu informatyzacji realizowanych przez inne komórki organizacyjne BDG i KPRM).
 • Inicjuje, przygotowuje oraz realizuje zakupy środków trwałych, z wyłączeniem zakupów teleinformatycznych oraz na potrzeby działu informatyzacji pozostających we właściwości innych komórek organizacyjnych BDG lub KPRM.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji oraz zagospodarowania składników majątkowych oraz kierowaniu zespołem
 • wiedza z zakresu: ustawy o rachunkowości, w zakresie inwentaryzacji, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • kompetencje miękkie: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność, zarządzanie ludźmi, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku rachunkowość lub ekonomia
 • Doświadczenie zawodowe powyżej1 roku w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości, zarządzania majątkiem, zagospodarowania majątku zbędnego i zużytego, zamówień publicznych, zarządzania kadrami
 • wiedza z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność: obsługi MS Word i MS Excel, obsługi programów komputerowych: Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ, Modułu Środki Trwałe) oraz elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD)
 • kompetencje miękkie: myślenie analityczne, kreatywność, negocjowanie
Co oferujemy
 • Ruchomy czas rozpoczynania pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłaty do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Dobrą lokalizację
 • Miłą atmosferę pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:

- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.

Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 

Praca na stanowisku wiąże się z wysiłkiem fizycznym, pracą w zakurzonych pomieszczeniach magazynowych, pracą w terenie, zagrożeniem korupcją, a także realizacją zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci 

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.

Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:

- własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub

- podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:

https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.

Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • test wiedzy
 • zadanie praktyczne

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia: w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu rachunkowości, zarządzania majątkiem, zagospodarowania majątku zbędnego i zużytego, zamówień publicznych, zarządzania kadrami
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
calendar icon

Aplikuj

do 5 grudnia 2022

na adres:
1.   Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2.   Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3.   Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 110623, BDG/59.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 694 65 95 - zespół ds. rekrutacji
22 694 74 89 - Biuro Dyrektora Generalnego
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.12.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/dane-osobowe---klauzula-informacyjna

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Udostępnił: Urszula Dunajska

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Zarządzania Kompetencjami / Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 17.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×