Biuro - zdjęcie 2
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 119060 / 13.04.2023
Dołącz do nas jako:

naczelnik wydziału

w Wydziale Finansowo-Księgowym, Biuro Budżetowo-Finansowe część 27
#administracja publiczna #budżet #finanse
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Zapewnia realizację zadań poprzez monitorowanie pracy poszczególnych pracowników, nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za rzetelne i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych dysponenta III stopnia części 27 – Informatyzacja w zakresie wydatków i dochodów budżetowych, w tym z uwzględnieniem wydatków związanych z realizacją środków pochodzących z Unii Europejskiej na finansowanie projektów/programów
 • Nadzoruje terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych, sprawozdania finansowego, w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Funduszy, Dotacji, Planowania i Analiz, w tym prowadzi obsługę systemu „TREZOR” w zakresie wykonania planu finansowego i sprawozdawczości budżetowej
 • Nadzoruje terminowe regulowanie i księgowanie zobowiązań, w szczególności dotyczących zakupów dostaw, robót i usług, krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników, zwrotów wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów itp. oraz zapewnia prawidłowe rozliczanie środków pochodzących z rezerw ogólnych i celowych
 • Nadzoruje ewidencję księgową umożliwiającą ustalenie stanu należności budżetowych i współpracuje z Departamentem Prawnym w tym zakresie oraz weryfikuje/monitoruje prawdopodobieństwo spłaty należności wg tytułów ich powstania
 • Udziela informacji pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych KPRM. Doradza podległym pracownikom w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów.
 • Opiniuje pod względem finansowym projekty umów, wniosków i innych dokumentów przekazywanych do BBF2 dotyczących zaangażowania planowanych wydatków w stosunku do planów finansowych, opracowuje i aktualizuje dokumenty w zakresie obsługi finansowej, odpowiada za przedstawienie propozycji usprawnień procesu obiegu dokumentów m.in. kart procesów, wewnętrznych procedur, wprowadzania dobrych praktyk.
 • Nadzoruje przygotowywanie odpowiedzi dla Najwyższej Izby Kontroli podczas kontroli wykonania budżetu dysponenta III stopnia części budżetowej 27 – Informatyzacja, jak również innych kontroli finansowych.
 • Koordynuje i pełni nadzór nad archiwizacją dokumentów wytworzonych w ramach realizowanych zadań Wydziału.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w zakresie finansów publicznych lub rachunkowości
 • Wiedza z zakresu: ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku dochodowym wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej.
 • Umiejętności w zakresie obsługi komputera i aplikacji biurowych (MS Office: Word, Excel, PowerPoint oraz Internet).
 • Kompetencje kierownicze: komunikacja, w tym asertywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca, zarządzanie ludźmi.
 • Myślenie analityczne, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe z zakresu ekonomii lub finansów lub rachunkowości lub administracji lub podatków lub kontroli finansowej
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w zakresie zarządzania ludźmi
 • Przeszkolenie z zakresu: zarządzania, rachunkowości lub finansów publicznych, obsługi komputera w zakresie systemu finansowo-księgowego, bankowości elektronicznej, systemu TREZOR.
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o służbie cywilnej, ochrony danych osobowych.
 • Znajomość obsługi systemu finansowo-księgowego, systemu bankowości elektronicznej oraz systemu obiegu dokumentów EZD.
Co oferujemy
 • Ruchomy czas rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.30 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu
  medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Miła atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych). Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca na stanowisku związana jest z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami) oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosc

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.
Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:
- własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed  rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub
- podpisem elektronicznym kwalifikowanym.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail).
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:
https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj:
https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • test wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • test psychologiczny
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia: w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymagania dodatkowego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia: w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu: zarządzania, rachunkowości lub finansów publicznych, obsługi komputera w zakresie systemu finansowo-księgowego, bankowości elektronicznej, systemu TREZOR.
calendar icon

Aplikuj

do 25 kwietnia 2023

na adres:
W formie papierowej na adres: 1. Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2. Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3. Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych
chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 119060, BBF2/19, MK.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 694 73 15 - komórka ds. rekrutacji
532 698 955 - Biuro Budżetowo-Finansowe cz. 27
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.04.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie:
  https://www.gov.pl/web/premier/dane-osobowe---klauzula-informacyjna

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Udostępnił: Marta Kacprzak

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 13.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×