KPRM - budynek
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 104498 / 20.08.2022
Dołącz do nas jako:

naczelnik wydziału

w Wydziale Aplikacji i Baz Danych, Biuro Informatyki
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kieruje pracą Wydziału, planuje i określa zadania bieżące oraz długoterminowe dla pracowników wydziału, w szczególności: nadzoruje tworzenie, modernizację i standaryzację wewnętrznych systemów teleinformatycznych w KPRM, dokonuje ocen pracy podległych pracowników, przygotowuje wnioski i propozycje personalne wynikające z aktualnych potrzeb i decyzji kierownictwa komórki organizacyjnej
 • Określa potrzeby i plany informatyzacji Urzędu w zakresie wyposażenia w systemy, urządzenia teleinformatyczne i oprogramowanie, nadzoruje realizację zakupów i wdrożenia zakupionych rozwiązań a także prowadzi nadzór w zakresie licencjonowania i unifikacji oprogramowania dla potrzeb komórek organizacyjnych
 • Realizuje zamówienia publiczne, zapytania ofertowe, w tym sporządza Opisy Przedmiotu Zamówienia oraz umów oraz bierze udział w pracach komisji przetargowych
 • Prowadzi działania prewencyjne oraz analizę i zarządzanie w zakresie reagowania na wykryte podatności oprogramowania
 • Bierze udział w planowaniu budżetu komórki organizacyjnej
 • Udziela pomocy merytorycznej i technicznej pracownikom urzędu w zakresie rozwiązywania błędów w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych pozostających w kompetencji Wydziału
 • Nadzoruje i zarządza prawidłową realizacją umów licencyjnych a także realizuje cykliczne przeglądy zgodności licencyjnej oprogramowania
 • Wspiera projekty i inicjatywy w obszarze wdrażanych w KPRM licencji i aplikacji
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w zakresie związanym z obsługą teleinformatyczną
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, Prawa zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość: systemów operacyjnych Windows oraz aplikacji biurowych i użytkowych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, w tym asertywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca, zarządzanie ludźmi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku w zakresie realizacji zamówień w oparciu o aktualne przepisy prawa, a także obsługą Helpdesk oraz systemów dziedzinowych, w tym co najmniej 1 rok w kierowaniu zespołem
 • przeszkolenie zakresu: prawa zamówień publicznych, nowych technologii informatycznych
 • wiedza z zakresu: technologii MS 365, programowania, nowych technologii informatycznych
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Stołówka pracownicza
 • Strefa aktywności
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

Wydłużamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:

 • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.

Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją oraz nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.

Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:

- własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub

- podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:

https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.

Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • test psychologiczny
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • kopie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentu potwierdzającego przeszkolenie zakresu: prawa zamówień publicznych, nowych technologii informatycznych
calendar icon

Aplikuj

do 6 września 2022

na adres:
1.   Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

2.   Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15)

3.   Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.

Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP:104498, BKRZ.WRZK.2100.35.1.139.2022.MK
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 694 73 15 - komórka ds. rekrutacji,
22 694 68 41 - Biuro Informatyki
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 06.09.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/dane-osobowe---klauzula-informacyjna

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Udostępnił: Marta Kacprzak

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 20.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×