KPRM - budynek
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 118508 / 31.03.2023
Dołącz do nas jako:

naczelnik

w Wydziale Polityki Młodzieżowej i Komunikacji Społecznej w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego
#administracja publiczna #praca
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kieruje pracami Wydziału, dokonuje podziału zadań pomiędzy pracowników Wydziału, kieruje i akceptuje przebiegu prac w Wydziale, czuwa nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań w Wydziale, podejmuje decyzje w ramach działań Wydziału.
 • Zapewnia koordynowanie zadań wydziału w zakresie: obsługi organizacyjnej, kancelaryjno-biurowej i merytorycznej Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, jak również utworzonych w jej ramach zespołów roboczych, organizowania współpracy Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem z radami działalności pożytku publicznego oraz radami młodzieżowymi na poziomie samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami dialogu obywatelskiego, w tym współpracy międzynarodowej.
 • Zapewnia koordynowanie zadań Wydziału w zakresie: obsługi organizacyjnej konferencji i spotkań otwartych z zakresu polityki młodzieżowej inicjowanych lub współorganizowanych przez Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej lub których współorganizatorem jest Kancelaria, obsługi pełnomocnika pod kątem organizacyjnym i merytorycznym.
 • Zapewnia koordynowanie działań pracowników Wydziału w zakresie prowadzenia naborów kandydatów do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz prowadzenia naborów przedstawicieli młodzieżowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego do innych gremiów, analizy i weryfikacji dokumentów finansowoksięgowych w zakresie obsługi tej Rady oraz obsługi w zakresie zleconych badań i ekspertyz, sporządzania dokumentów z zakresu jej realizacji, w tym sprawozdań.
 • Zapewnia koordynowanie, weryfikowanie i akceptowanie działań pracowników Wydziału w zakresie: przygotowywania materiałów promocyjnoinformacyjnych z obszaru polityki młodzieżowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, w tym treści zamieszczanych za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, prowadzenia i zamieszczania treści na stronie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
 • Zapewnia koordynowanie, weryfikowanie i akceptowanie działań pracowników Wydziału w zakresie: obsługi merytorycznej, organizacyjnej oraz komunikacyjnej Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, w tym inicjowania aktywności i współpracy z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, przygotowania uwag, opinii i rekomendacji do projektów dokumentów kierowanych do Pełnomocnika.
 • Zapewnia koordynowanie pracy podległego Wydziału w obszarze dokonywania przeglądów, monitoringu oraz analiz wdrażanych programów, których tematyka dotyka kwestii istotnych dla młodego pokolenia, a także przygotowania projektów zmian i aktualizacji tych programów pod wpływem wyników monitoringu i ewaluacji, przygotowania projektów materiałów o charakterze strategicznym i programowym na potrzeby tworzenia oraz wdrażania programów rządowych obejmujących obszar polityki młodzieżowej.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego lub Pełnomocnika do spraw Polityki Młodzieżowej, Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora oraz koordynuje, weryfikuje i akceptuje działania pracowników Wydziału w tym zakresie.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: funkcjonowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz ich problemów, prawa dotyczącego funkcjonowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, rządowej procedury legislacyjnej, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej, procedur administracyjnych wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie umiejętności z zakresu interpretacji i analizy aktów prawnych o charakterze krajowym i międzynarodowym, prowadzenia badań oraz sporządzania opinii i analiz danych.
 • Kompetencje kierownicze: komunikacja, w tym asertywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, współpraca, zarządzanie ludźmi oraz kompetencje miękkie : kreatywność, myślenie analityczne.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk społecznych
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w zakresie związanym z kształtowaniem polityki młodzieżowej państwa lub kierowaniu zespołem
Co oferujemy
 • Ruchomy czas rozpoczynania pracy pomiędzy 7.30 a 9.00
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do żłobka/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Stołówka pracownicza
 • Strefa aktywności
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:

- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.

Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 

Praca na stanowisku wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, nietypowymi godzinami pracy oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci  

 

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.

Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:

- własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub

- podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:

https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.

Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- weryfikacja formalna dokumentów,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna,

- test psychologiczny.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopie dokumentu potwierdzającego znajomość j. angielskiego na poziomie B2.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego dodatkowego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
calendar icon

Aplikuj

do 12 kwietnia 2023

na adres:
1.   Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2.   Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3.   Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 118508, BKRZ.WRZK.2100.43.50.2023.MD
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 694 65 95 - Zespół do spraw rekrutacji
22 694 68 66 - Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 12.04.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/dane-osobowe---klauzula-informacyjna 

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Dudzińska

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Zarządzania Kompetencjami / Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 31.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×