Warszawa - panorama
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16
print as PDF
Ogłoszenie nr 88993 / 08.12.2021
Dołącz do nas jako:

młodszy informatyk

w Wydziale Wsparcia Informatycznego, Biura Informatyki
#administracja publiczna #cudzoziemcy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Misją UdSC jest tworzenie warunków dla bezpiecznej i profesjonalnie zarządzanej migracji. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Uczestniczy w prawidłowym i ciągłym funkcjonowaniu sprzętu komputerowego (w tym peryferyjnego), oprogramowania systemowego i narzędziowego w Urzędzie, a w szczególności monitoruje stan techniczny sprzętu komputerowego przy wykorzystaniu np. modułu HELPDESK.
 • Wspomaga użytkowników w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych, takich jak: SI POBYT, EZD, Windows 8, 10, w tym m.in. dokonuje przedłużenia podpisów kwalifikowanych.
 • Dokonuje zmiany haseł, odblokowywania kont użytkowników, podstawowej zmiany danych użytkowników za pośrednictwem Active Directory.
 • Zapewnia pracownikom dostęp do infrastruktury sieciowej LAN i WAN Urzędu.
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania narzędziowego (w tym przygotowuje wymagania techniczne do postępowań przetargowych, zleceń, zamówień, opisywania faktur, prowadzi ewidencję i inwentaryzację zakupionego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
 • Zapewnia i utrzymuje odpowiednie środki techniczne bezpieczeństwa teleinformatycznego związane z działaniem sprzętu komputerowego (w tym: aktualizuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie narzędziowe).
 • Wyjeżdża do obiektów Urzędu na terenie Warszawy, oraz na terenie kraju w zakresie bieżącego wsparcia użytkowników i realizacji zgłoszonych problemów technicznych ze sprzętem komputerowym oraz peryferyjnym, których nie można rozwiązać w sposób zdalny.
 • Współpracuje z serwisem sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy
 • Znajomość podstaw funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego, systemów operacyjnych, sieci LAN i WAN.
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność oceny stanów awaryjnych i podejmowania decyzji zmierzających do rozwiązywania problemów.
 • Znajomość technologii informatycznych.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk technicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1.
 • Znajomość zasad działania usług sieciowych: DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY.
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Stabilną i ciekawą pracę w instytucji państwowej
 • Dodatek stażowy od 5% do 20% uzależniony od posiadanego stażu pracy
 • Ruchomy czas pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-10.00
 • Możliwość rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych)
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie
 • Pożyczki mieszkaniowe w ramach ZFŚS
 • Dogodną lokalizację w centrum miasta
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • wyjazdy służbowe
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).
Dodatkowe informacje

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.

Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych własnoręcznie oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.

Prosimy o nie nadsyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA - INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE. Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/wz-r-oswiadczen

Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu. PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANYM OBYWATELSTWIE POLSKIM. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (ZOOM).

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 22 grudnia 2021

na adres:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33, 02–699 Warszawa
z dopiskiem: „Młodszy Informatyk w Wydziale Wsparcia Informatycznego Biura Informatyki - Ogłoszenie Nr 88993".

Dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: kariera@udsc.gov.pl
(wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76/ 175 61/ 175 62).
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 60-150-76
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.12.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, (adres korespondencyjny: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa), tel. 22 60-174-01-02, adres poczty e-mail: rodo@udsc.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@udsc.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Udostępnił: Jolanta Kurowska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 08.12.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×