Biuro - zdjęcie 2
Główny Urząd Miar w Warszawie
00-139 Warszawa Elektoralna 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 105600 / 06.09.2022
Dołącz do nas jako:

metrolog

Do spraw: pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
#administracja publiczna #metrologia
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up MIERZYMY W PRZYSZŁOŚĆ quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi prace badawcze, rozwojowe i techniczne związane z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych w celu potwierdzenia możliwości pomiarowych ŚKLGUM
 • bierze udział w przygotowaniu i uruchomieniu stanowisk pomiarowych w ŚKLGUM w Kielcach, w tym w szczególności w opracowaniu dokumentacji technicznej dla nowotworzonego stanowiska pomiarowego – do wzorcowania wiskozymetrów rotacyjnych i cieczy nienewtonowskich, w szkoleniu w zakresie obsługi aparatury pomiarowej na ww. stanowiskach, pogłębia wiedzę specjalistyczną z zakresu obsługi budowanych stanowisk pomiarowych w celu nabycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania obowiązków w ŚKLGUM
 • wykonuje prace związane z utrzymywaniem i doskonaleniem wzorca jednostki miary lepkości dynamicznej m.in. poprzez: wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych w celu zapewnienia najwyższego poziomu metrologicznego wzorców i powiązania z międzynarodowym systemem miar, a także potwierdzenia na arenie międzynarodowej możliwości pomiarowych ŚKLGUM
 • bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowuje referaty i artykuły na konferencje krajowe i międzynarodowe, prowadzi szkolenia specjalistyczne w celu propagowania wiedzy metrologicznej i możliwości pomiarowych ŚKLGUM
 • bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”) w celu potwierdzenie kompetencji technicznych Laboratorium, w szczególności w zakresie reologii
 • opracowuje, sprawdza i aktualizuje dokumenty systemu zarządzania dotyczące stanowisk wzorców państwowych i odniesienia oraz stanowisk pomiarowych (dokumenty główne, instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania) w celu zapewnienia efektywnej realizacjimożliwości pracy Laboratorium, w szczególności w zakresie reologii
 • realizuje pomiary w zakresie wzorcowania przyrządów oraz przygotowuje dokumentacje procesu wzorcowania w celu potwierdzenia możliwości pomiarowych ŚKLGUM
 • przygotowuje dane potrzebne do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno - technicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Ogólna wiedza z zakresu metrologii, statystyki, wiskozymetrii
 • Znajomość podstawowych zagadnień szacowania niepewności pomiarów
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania informacji
 • Umiejętność: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno - technicznych (preferowane kierunki: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w pracy w laboratorium, w szczególności w pracy w laboratorium w dziedzinie lepkości lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, w szczególności w dziedzinie lepkości lub w realizacji projektów B+R
 • Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno - technicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym
 • Wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej (stosowanej)
 • Wiedza specjalistyczna z dziedziny reologii
 • Dorobek naukowy - publikacje, wystąpienia z zakresu reologii
 • Znajomość normy 17025, 17034, 9001
 • Umiejętność programowania aparatury kontrolno – pomiarowej
 • Umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień publicznych
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
Co oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę - w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej (NMI)
 • dualizm zatrudnienia – możliwość łączenia pracy w GUM z pracą w podmiotach nauki i szkolnictwa wyższego (uczelnie, instytuty)
 • częściowe wykonywanie pracy poza GUM (praca zdalna, „home office”)
 • ruchomy rozkład czasu pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, m.in. poprzez współpracę z międzynarodowymi ekspertami
 • możliwość realizacji doktoratu wdrożeniowego
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie GUM
 • możliwość czasowego, bezpłatnego zakwaterowania w pokojach gościnnych GUM
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • trzynaste wynagrodzenie
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką oraz karty MultiSport.


Dodatkowo w nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym ŚKLGUM w Kielcach:

 • udział w rozwijaniu wysokospecjalistycznych laboratoriów, w tym możliwość wdrażania własnych procedur i rozwiązań
 • możliwość realizacji własnych projektów badawczych w laboratoriach ŚKLGUM
 • rozbudowane zaplecze socjalne: sala zabaw dla dzieci pracowników, pokój dla matek karmiących, pokój do wypoczynku (chillout room).
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Zachęcamy do zapoznania się z Deklaracją dostępności Głównego Urzędu Miar.

Jeżeli masz jakieś specjalne potrzeby, jesteś osobą z niepełnosprawnością, poinformują nas o tym i wskaż usługę, której potrzebujesz w trakcie prowadzonego naboru np.:

 • preferowany kontakt mailowy,
 • powiększony tekst,
 • zwiększony czas poszczególnych metod i technik naboru,
  tłumacz języka migowego,
 • wsparcie asystenta osoby niewidomej (posiadam własnego asystenta/potrzebuję wsparcia asystenta z urzędu),
 • wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością fizyczną (posiadam własnego asystenta/potrzebuję wsparcia asystenta z urzędu),
 • wsparcie psa asystującego, itp.


Informację o szczególnych potrzebach zamieść w dokumentach aplikacyjnych lub prześlij na adres rekrutacja@gum.gov.pl. 
Warunki pracy

Warunki pracy

* MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Warszawa, ul. Elektoralna 2 (do dnia uruchomienia Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar)

Kielce (od dnia uruchomienia Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, które planowane jest w 2023 roku).

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Wysiłek fizyczny. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM".

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
 • rozmowa kwalifikacyjna

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem dot. zasad rekrutacji w Głównym Urzędzie Miar "Rekrutacja w GUM krok po kroku".

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
calendar icon

Aplikuj

do 22 września 2022

na adres:
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.

W temacie maila / na kopercie prosimy zamieścić dopisek "ogłoszenie nr 105600 - metrolog do ŚKLGUM".
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 581 90 14 lub 22 581 90 61
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.09.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Głównym Urzędzie Miar jest Prezes Głównego Urzędu Miar.
  • Kontakt z Administratorem danych: tel.: (22) 581 93 99; e-mail: gum@gum.gov.pl; adres do korespondencji: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.
  • Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: tel.: (22) 581 94 30; e-mail: iod@gum.gov.pl; adres do korespondencji: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.
  • Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi GUM zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
  • Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
  • Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Miar w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Kantor

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 06.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×