Biuro - zdjęcie 2
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
00-679 Warszawa ul. Wilcza 46
print as PDF
Ogłoszenie nr 108617 / 20.10.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor zakładów górniczych

ds. miernictwa górniczego
#administracja publiczna #BHP #działalność inspekcyjna #gospodarka złożami kopalin
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Bezpieczeństwo pracy, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin, ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadza kontrole, w zakresie posiadanej specjalności, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, przeprowadza kontrole w zakresie posiadania, sporządzania i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej, zgodności prowadzenia ruchu z planem ruchu i koncesją oraz wydaje decyzje w powyższym zakresie z upoważnienia Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie, celem sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Dokonuje analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów postanowień i stanowisk dyrektora Urzędu.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje postępowanie oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • Wykonuje pomiary geodezyjne w terenie służące ocenie stanu bezpieczeństwa powszechnego i środowiska w związku z ruchem zakładu górniczego, w celu realizacji zadań Urzędu.
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu geodezja
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata (Powyżej 2 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej w odkrywkowych zakładach górniczych lub w podmiotach wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalności mierniczej lub w urzędach organów nadzoru górniczego
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mierniczej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zasad wynikających z obowiązujących przepisów. Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa. Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi. Znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: Prawo o miarach, o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej, arkusza Excel, edytora tekstu.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu geodezja górnicza
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok (Powyżej 1 roku pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności mierniczej w odkrywkowych zakładach górniczych lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego
 • Stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych lub uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lub stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej.
Co oferujemy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022r., poz. 1691)
Specjalne wynagrodzenie miesięczne za wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych wyłącznie na powierzchni na podstawie  § 7 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2174), w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok w związku z realizacją obowiązku pracodawcy zawartego w § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)
Inne dofinansowania przewidziane Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego
Dodatkowy dzień wolny za 4 grudnia tzw. „Barbórka”
Dobrze skomunikowana siedziba urzędu
Możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy urzędowej lub prywatnej
Miejsca parkingowe dla rowerów
Pomieszczenie socjalne
Wdrożenie do pracy w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej
Możliwość szkoleń i rozwoju w tym uzyskania statusu urzędnika mianowanego
Ciekawa praca w sektorze o wieloletnich tradycjach i znaczeniu krajowym.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych:

praca w terenie,
szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, zapylenie),
narażenie na zagrożenia naturalne (np. wodne, osuwiskowe),
narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń , instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne
Sposób wykonywania zadań:

·         pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,

·         przemieszczanie się po mostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,

·         częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

·         budynek urzędu przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,

·         pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

W ramach metod i technik naboru zostanie przeprowadzony test wiedzy, wywiad kompetencyjny w celu sprawdzenia następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa, rozmowa kwalifikacyjna i ćwiczenia ze znajomości obsługi komputera.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-12-15
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub 2 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mierniczej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych lub uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lub stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej.
calendar icon

Aplikuj

do 21 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 108617"
na adres:
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
ul. Wilcza 46
00-679 Warszawa

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 59 69 100
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.11.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, tel.: 22 59 69 100
  Kontakt do inspektora ochrony danych: m.oset@wug.gov.pl
  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  Uprawnienia:
  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie

Udostępnił: Edyta Maleszewska

Komórka organizacyjna: Dział Prawny

Wprowadzono: 20.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×