Warszawa - panorama
Główny Urząd Miar w Warszawie
00-139 Warszawa Elektoralna 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 94634 / 11.03.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: administrowania systemami VPN oraz VoIP w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
#administracja publiczna #IT
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up MIERZYMY W PRZYSZŁOŚĆ quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
  • administruje systemem zdalnego dostępu do zasobów sieci Urzędu (VPN)
  • administruje systemem cyfrowej telefonii VoIP z uwzględnieniem jej propagacji dla urzędów terenowych
  • świadczy usługi pomocy technicznej dla użytkowników
  • bierze udział w opracowywaniu i realizacji projektów w celu rozwoju infrastruktury teleinformatycznej GUM, administracji miar i administracji probierczej
  • planuje, przygotowuje i monitoruje postępowania zakupowe, przetargowe, gwarancyjne i pogwarancyjne, w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych w Urzędzie
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
  • Wykształcenie: średnie
  • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze związanym z informatyką
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną
  • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows Serwer
  • Znajomość instalacji i konfiguracji centrali telefonicznych VoIP
  • Umiejętność konfigurowania połączeń VPN
  • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa informatycznego
  • Umiejętność: komunikacji, współpracy, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
  • Umiejętność analizy i syntezy informacji
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
  • Wykształcenie: wyższe profilowe: informatyczne lub kierunki pokrewne (elektronika, telekomunikacja)
  • Doświadczenie zawodowe w opracowywaniu wymagań dla rozwiązań informatycznych w warstwie funkcjonalnej i technologicznej
  • Znajomość topologii sieci LAN
  • Umiejętność konfiguracji switchy, routerów, firewalli
  • Znajomość podejścia usługowego np. ITIL
  • Wiedza z zakresu projektowania, dokumentowania i wdrażania projektów informatycznych, w tym znajomość PZP
Co oferujemy
  • Ruchomy czas pracy
  • Indywidualny rozkład czasu pracy
  • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
  • Stołówka pracownicza
  • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
  • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
  • Stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę - w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej
  • Otwarte i przyjazne środowisko pracy
  • Dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych
  • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
  • Trzynaste wynagrodzenie
  • Szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych
  • Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
  • Możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką
  • Możliwość wykupienia karty MultiSport
Dostępność
  • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
  • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
  • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
  • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Wysiłek fizyczny, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych - praca w serwerowni, zagrożenie korupcją.

W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dodatkowe informacje
  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
  • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem:

https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/wzory-dokumentow/1291,Wzory-dokumentow.html

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
  • weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
  • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
calendar icon

Aplikuj

do 21 marca 2022

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 94634"
na adres:
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 581 90 61
Więcej o pracy w urzędzie
  • Dokumenty należy złożyć do: 21.03.2022
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
    DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

    • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Głównym Urzędzie Miar jest Prezes Głównego Urzędu Miar.
    • Kontakt z Administratorem danych: tel.: (22) 581 93 99; e-mail: gum@gum.gov.pl; adres do korespondencji: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.
    • Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: tel.: (22) 581 94 30; e-mail: iod@gum.gov.pl; adres do korespondencji: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.
    • Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
    • Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
    • Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi GUM zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
    • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
    • Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
    • Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
    • Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
    • Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Miar w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Radziwonka

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 11.03.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×