Zboże - zdjęcie kłosów żyta
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11
print as PDF
Ogłoszenie nr 118593 / 31.03.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor

w Biurze Ochrony Roślin i Nawozów, w Wydziale ds. Nawozów
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Chroniąc rośliny, chronisz życie. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • bierze udział w opracowywaniu wytycznych w zakresie prowadzenia nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz udostępnianiem produktów nawozowych UE;
 • bierze udział w przygotowywaniu harmonogramu pobierania próbek do badań laboratoryjnych
 • opracowuje sprawozdania i analizy;
 • prowadzi wykaz pozwoleń MRiRW na dopuszczenie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 • rozpatruje skargi i wnioski, wnoszonych do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz przygotowuje projekty odpowiedzi.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze, chemiczne lub pokrewne
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • podstawowa znajomość przepisów krajowych i UE w obszarze nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • doświadczenie w pracy związanej z nawozami, środkami wspomagającymi uprawę roślin oraz produktami nawozowymi UE.
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych),
 • Trzynaste wynagrodzenie,
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
 • Atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • Możliwość uzyskania 50% zniżki na przejazdy PKP,
 • Praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP),
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

-      budynek może stwarzać problemy dla osób z niepełnosprawnością ruchową (praca na 7 piętrze, winda, klatka schodowa),

-      praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Warunki pracy

-      praca administracyjno-biurowa,

-      praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),

-      praca pod presją czasu,

-      praca w zespole oraz współpraca z innymi urzędami i instytucjami,

-      krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych
w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.

W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ciągu jednego miesiąca od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
calendar icon

Aplikuj

do 10 kwietnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 118593"
na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11,
00-828 Warszawa.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko Inspektor w Biurze Ochrony Roślin i Nawozów, Wydział ds. Nawozów”.

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.04.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych), (dalej: RODO), Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że:

  1)      Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach zadań realizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest Główny Inspektor Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa (adres siedziby: al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, kontakt e-mail: gi@piorin.gov.pl, tel. 22 652 92 90, 22 652 92 91);

  2)      Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

  3)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym;

  4)      Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie posiada uprawnień do wydawania decyzji,
  o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile;

  5)      Dane osobowe będą przetwarzane  w trakcie trwania naboru. Po upływie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu;

  6)      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego  miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

  7)      Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8)      W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa możliwy jest kontakt pod adresem email: a.kustosz@piorin.gov.pl;

  9)      Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Udostępnił: Joanna Kanowska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 31.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×