Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6
print as PDF
Ogłoszenie nr 95440 / 24.03.2022
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

w Wydziale Inwestycji, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
#administracja publiczna #gospodarka wodna
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Monitoruje przygotowanie i realizację projektów wodnych ujętych w programie planowanych inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym monitoruje i opiniuje postęp realizacji zadań inwestycyjnych, identyfikuje ryzyka i problemy oraz przygotowuje rekomendację działań.
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze właściwości wydziału, w tym opracowuje i opiniuje projekty aktów normatywnych lub założeń projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych.
 • Opracowuje i opiniuje uzgodnienia projektów decyzji administracyjnych w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Weryfikuje, opiniuje oraz proceduje upoważnienia do udzielenia zgody przez organ architektoniczno- budowlany na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 • Bierze udział w pracach zespołów / grup roboczych / komitetach w obszarze zajmowanego stanowiska.
 • Realizuje obowiązki informacyjne Ministra w zakresie zadań wydziału, w tym opracowuje odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie i interwencje posłów i senatorów, wystąpienia komisji sejmowych i senackich, a także rozpatruje skargi, wnioski, petycje oraz przygotowuje odpowiedzi na pisma organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych zainteresowanych stron.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w pracy biurowej
 • Znajomość ustawy - Prawo wodne oraz dyrektyw 2000/60/WE, 2007/60/WE
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Wiedza w zakresie realizacji inwestycji w gospodarce wodnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze związanym z ochroną środowiska lub gospodarka wodną
Co oferujemy
 • dogodną lokalizację
 • elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 10.00
 • owocowe wtorki
 • dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych,
 • pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
 • udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
• zagrożenie korupcją

• UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)


Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.
Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
calendar icon

Aplikuj

do 3 kwietnia 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 95440"
na adres:
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DGWiŻŚ-68/22”, należy przesłać lub
złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 630 18 24 lub 22 630 17 19
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 03.04.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
  1), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy
  ul.Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celurealizacji
  naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbiecywilnej; 3) podstawą
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. osłużbie cywilnej, Kodeks pracy oraz
  udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przezPanią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe)
  niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administratordanych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania
  danych innym podmiotom świadczącym na rzeczAdministratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy
  o służbie cywilnej imiona i nazwiskakandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią
  informację publiczną w zakresieobjętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych
  jest dobrowolne, aleniepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych
  podanychdodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępudo
  treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi doorganu
  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych wzakresie danych, które
  zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne;8) Pani/Pana dane osobowe nie
  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
  przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymina podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce
  zamieszkania (miasto). Pozostałe danebędą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na
  stanowisko pracy w służbie cywilnej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość
  wyboru kolejnegowyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego
  stanowiska)10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony
  danych,Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Udostępnił: Anna Gawarecka

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 24.03.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×