Warszawa - panorama
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 80805 / 06.07.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: obsługi administracyjnej projektu pozakonkursowego POIR Wydział Projektów z zakresu Innowacji Departament Innowacji i Rozwoju
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Obsługuje umowy zawierane z podmiotami, w tym na bieżąco monitoruje postępy prac w zakresie rzeczowym i finansowym, weryfikuje sprawozdania z realizacji projektu, dokonuje oceny wydatków pod względem zgodności z zasadami kwalifikowalności wydatków, przygotowuje zestawienia na bazie informacji zawartych w dokumentacji podmiotów w celu zapewnienia zgodności realizacji projektu z Porozumieniem o dofinansowanie ww. projektu.
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą procesu rekrutacji podmiotów i ich pracowników pod względem informatycznym w ramach realizacji projektu pozakonkursowego POIR pn.: „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w celu zapewnienia zgodności realizacji projektu z Umową o dofinansowanie ww. projektu.
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej realizacji projektu pozakonkursowego na potrzeby przygotowania wniosków o płatność, wykonuje prace administracyjno-biurowe oraz współpracuje w tym zakresie z członkami zespołu projektowego w celu właściwego rozliczenia projektu pozakonkursowego.
 • Opracowuje dokumentację dotyczącą zamówień publicznych udzielanych w ramach projektu pozakonkursowego POIR.
 • Koordynuje i organizuje spotkania ekspertów realizujących zadania zlecone w ramach projektu pozakonkursowego PO IR oraz zapewnia wsparcie logistyczne ze strony MEiN dla ekspertów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata przy obsłudze projektów finansowanych ze środków UE z EFS i/lub EFRR
 • Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków UE, w szczególności w zakresie systemu monitorowania i sprawozdawczości projektów finansowanych z EFS i/lub EFRR
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość systemów: EZD i SL2014
 • Znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS EXEL
Co oferujemy

· ruchomy czas pracy
· indywidualny rozkład czasu pracy
· częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
· dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od
udokumentowanego stażu pracy
· „trzynaste” wynagrodzenie
. pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci
pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
· możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
· stołówka pracownicza
· karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
· dopłata do biletów na imprezy kulturalne
· możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia)
· dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
· dobrą lokalizację
· pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
· miłą atmosferę pracy

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem
komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy
i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce
parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania
stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEiN w zakładce:
Praca: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praca
Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części
„DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie
wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo
wypełnione i podpisane).
Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu
naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.
Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale stanowią
potwierdzenie spełniania wymagań dodatkowych.
Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w
oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów
biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy - Wzory oświadczeń do naboru
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-oswiadczen-do-naboru W tej samej zakładce dostępne są wzory
oświadczeń do naboru.
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię
dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz
pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.
W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o
załączenie tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a w
przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu
jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Prosimy zatem o regularne
sprawdzanie skrzynki e-mailowej w tym tzw. SPAMU.
W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-CoV-2 (COVID-19), możliwe jest przeprowadzenie kolejnych etapów
naboru w sposób zdalny (online) w ramach wideokonferencji. Aplikowanie na ww. stanowisko oznacza akceptację
takiej formy selekcji kandydatów.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego
stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.
Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany o ogłoszeniu (aplikacje wysyłane na adres e-mail pracownika
wskazanego do kontaktu, innych pracowników lub IOD, nie będą rozpatrywane).

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- weryfikacja formalna
- mozliwość przeprowadzenia testu wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna (on-line)

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających 3 letnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze projektów finansowanych ze środków UE z EFS i/lub EFRR czyli: kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających pełen wymagany okres i wymagany obszar zatrudnienia (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje - w razie potrzeby uzupełnione opisami stanowisk czy zakresami czynności)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających pożądane doświadczenie zawodowe (1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
calendar icon

Aplikuj

do 16 lipca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Biuro Dyrektora Generalnego
Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
(KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - główny specjalista DIR/WPI/2”)

Polecamy aplikowanie przez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej)
lub na adres: nabory@mein.gov.pl
(KONIECZNIE z dopiskiem w tytule maila oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - główny specjalista DIR/WPI/2"

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
+48 22 529 27 35
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.07.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru
  podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
  Administrator danych i kontakt do niego:
  Minister Edukacji i Nauki ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa
  Kontakt do inspektora ochrony danych:
  Z inspektorem możesz się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektorMEiN@mein.gov.pl
  Cel przetwarzania danych:
  Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  Informacje o odbiorcach danych: Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  Okres przechowywania danych:
  Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (w tym na stanowisko pracy w służbie cywilnej - z
  uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający
  z przepisów o archiwizacji.
  Uprawnienia:
  Masz prawo do:
  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) do usunięcia danych osobowych;
  – w zakresie określonym przepisami prawa.
  Żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany
  powyżej;
  5) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2) art. 221 Kodeksu pracy, art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  art. 1 ust. 2 pkt 2 i art. 3 b ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawa z dnia 14 lipca
  1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
  Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej jest
  dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz do podjęcia
  działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
  przepisami prawa.
  Podanie danych osobowych innych niż szczególne kategorie danych osobowych, w zakresie szerszym, niż jest to wymagane
  przepisami prawa, zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
  Podanie danych osobowych obejmujących szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
  będzie wiązało się z koniecznością wyrażenia wyraźnej zgody na ich przetwarzanie, w formie oświadczenia.
  Inne informacje:
  Podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
  Fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie
  podanych danych.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Udostępnił: Joanna Borkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 06.07.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×