Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
print as PDF
Ogłoszenie nr 79744 / 16.06.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: obsługi informatycznej w zakresie administrowania siecią w Wydziale Teleinformatycznym w Biurze Dyrektora Generalnego
#administracja publiczna #IT #kultura
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Administruje, monitoruje oraz utrzymuje ciągłość działania sieci komputerowej, w szczególności obsługuje urządzenia sieciowe 2 i 3 warstwy OSI (przełączniki, routery, punkty dostępowe WIFI)
 • Administruje, monitoruje oraz utrzymuje ciągłość działania systemów służących zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Firewall, Antywirus, Antyspam, IDS, IDP, webfiltering, VPN)
 • Administruje, monitoruje pracę i utrzymuje ciągłość działań, usług i systemów informatycznych wraz z obsługą serwerów opartych o MS Windows Server oraz klaster hyper-vw
 • Opracowuje dokumentację do procedur zamówień przetargowych realizowanych dla usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem
 • Monitoruje i przeciwdziała zagrożeniom związanym z dostępem do Internetu
 • Opracowuje dokumentację i utrzymuje w aktualności dokumentację obsługiwanych systemów teleinformatycznych
 • Prowadzi nadzór nad posiadanymi łączami z Internetem i łączami dzierżawionymi
 • Wykonuje inne polecenia bezpośredniego przełożonego w zakresie kompetencji i zadań realizowanych przez Wydział
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w dziale informatycznym
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu z zakresu teleinformatyki i usług informatycznych w tym: administrowania MS Windows Server Hyper-V; bezpieczeństwa teleinformatycznego i budowy sieci komputerowych, Networking, LAN/WAN
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów; skuteczna komunikacja; planowanie i myślenie strategiczne; umiejętność pracy zespołowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Stołówka pracownicza
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Dofinansowanie do kart sportowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Dobrą lokalizację
 • Miłą atmosferę pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09
„ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim
- pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku
- ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami – winda
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe
- praca w pokoju wieloosobowym
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:

- zagrożenie korupcją


Dodatkowe informacje

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. W ofercie należy podać dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu naboru będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo w przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/kultura/praca-w-ministerstwie

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne
 • test wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i obszar wymaganego doświadczenia zawodowego (długość doświadczenia potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B1
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 29 czerwca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 79744"
na adres:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Biuro Podawcze
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP - adres skrzynki podawczej na ePUAP - /5ij310qjlu/SkrytkaESP

Po zalogowaniu się na ePUAP należy z katalogu spraw wybrać: PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO. Oferta powinna być podpisana podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym.

Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 42 10 284
 • Dokumenty należy złożyć do: 29.06.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

  ·        Administrator danych i kontakt do niego:

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 w Warszawie

  ·        Kontakt do inspektora ochrony danych:

  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych pod adresem administratora oraz poczty elektronicznej IOD@kulturaisport.gov.pl

  ·        Cel przetwarzania danych:

  Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  ·        Informacje o odbiorcach danych:

  Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom lub ich kategoriom, poza organami
  i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  ·        Okres przechowywania danych:

  Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

  ·        Uprawnienia:

  Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

  ·        dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,

  ·        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,

  ·        usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 rozporządzenia,

  ·        ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 rozporządzenia,

  ·        przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia,

  ·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  ·        wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  ·             Podstawa prawna przetwarzania danych:

  ·     art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dla danych osób, z którymi zostanie zawarta umowa;

  ·     art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  ·     art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie danych, które zostały udostępnione dobrowolnie.

  ·        Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można wycofać w dowolnym czasie.

   

  W przypadku przesłania dokumentów, które będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

   

  Brak wyraźnej zgody dla przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO lub jej odwołanie spowoduje, że dane te nie będą mogły być wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji.

   

  O ile osoba uczestnicząca w postępowaniu - dla celów postępowania - wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika bezpośrednio ze stosowania innych przepisów, jednocześnie udostępniając dane wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, administrator uzna zgodę na ich przetwarzanie za wystarczającą.

  ·        Inne informacje:

  Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Udostępnił: Iwona Łukomska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 16.06.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×