Warszawa - panorama
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
00-507 Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5
print as PDF
Ogłoszenie nr 77959 / 07.05.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: polityki migracji zarobkowych w Wydziale Polityki Migracji Zarobkowych w Departamencie Rynku Pracy
#administracja publiczna #cudzoziemcy #praca
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up „Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. Odpowiadamy za działy adm. rządowej: budownictwo, planowanie i zagosp. przestrzenne, mieszkalnictwo, gospodarka, turystyka oraz praca." quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa w obszarze migracji zarobkowych we współpracy z komórką organizacyjną w Ministerstwie właściwą do spraw współpracy międzynarodowej: inicjuje, przygotowuje i realizuje projekty współpracy międzynarodowej; nawiązuje i utrzymuje współpracę międzynarodową; opracowuje/ opiniuje/ uzgadnia dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej; bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.); współpracuje z ekspertami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz z organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi; wymienia informacje (np. m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi)
 • prowadzi analizy (m.in. społeczno-gospodarcze na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk) w zakresie migracji zarobkowych oraz przepisów dotyczących zatrudniana cudzoziemców: formułuje założenia oraz analizuje i proponuje zmiany w już realizowanych badaniach; identyfikuje problemy, zagrożenia, uwarunkowania, etc.; gromadzi dane/ zamawia ekspertyzy; aktualizuje dane; zestawia, wizualizuje dane (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.); analizuje zgromadzone dane, wnioskuje; analizuje zasady i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych; formułuje i konsultuje raporty/ rekomendacje/ informacje
 • przygotowuje dokumenty strategiczne (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany) w zakresie migracji zarobkowych: tworzy koncepcje/ założenia dokumentu strategicznego; wyznacza cele dokumentu strategicznego; gromadzi dane/ informacje/ źródła; dobiera instrumenty wsparcia; weryfikuje/ analizuje projekt dokumentu strategicznego; aktualizuje/ formułuje propozycje zmian w dokumentach strategicznych
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie migracji zarobkowych: opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, inicjowanych przez Ministerstwo (w tym wewnętrznie obowiązujących) oraz regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich dotyczących zatrudnienia cudzoziemców i polityki migracji zarobkowych: gromadzi materiały, przygotowuje odpowiedzi, prowadzi konsultacje
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) dotyczące zatrudnienia cudzoziemców i polityki migracji zarobkowych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze migracji lub w przygotowywaniu dokumentów strategicznych lub w prowadzeniu współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy dotyczących regulacji dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy
 • znajomość problematyki rynku pracy w Polsce, w tym wiedza dotycząca funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia
 • znajomość ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP
 • znajomość ekonomicznych aspektów polityki rynku pracy i migracji zarobkowych
 • znajomość zagadnień statystycznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • myślenie analityczne
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word i Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych)
 • trzynaste wynagrodzenie
 • atrakcyjny pakiet socjalny: bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit
 • stojaki na rowery na terenie urzędu
 • stołówka pracownicza
 • praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP)
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; w budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm); w budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • praca w pokoju wieloosobowym
 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
Dodatkowe informacje
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.
 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.
 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. weryfikacja formalna ofert kandydatów - etap obligatoryjny.
2. rozmowa kwalifikacyjna – etap obligatoryjny.

W zależności od wymagań określonych w ogłoszeniu możliwe są jeszcze dodatkowe etapy naboru. W procesie selekcji kandydatów stosujemy narzędzia takie jak: próbki pracy, sprawdzian wiedzy/ umiejętności w formie testu, pracy pisemnej, sprawdzian znajomości języka obcego, itp.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 24 maja 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Biuro Dyrektora Generalnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DRP_63

Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
(dokumenty można przynieść lub wysłać)

Aplikacje można również składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mrpit.gov.pl
z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule wiadomości: DRP_63
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
w zakresie merytorycznym (22) 4616436, w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego (22) 4119954
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe - klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, tel.: 22 411 98 99, 22 411 98 55.


  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mr.gov.pl


  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw.


  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej.


  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).


  6. Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w  miejscu  powszechnie  dostępnym  w  siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


  7. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru.


  8. Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).


  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.


  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


  11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.


  12. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


  13. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Udostępnił: Marta Woźniak

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 07.05.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×