Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
00-507 Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5
print as PDF
Ogłoszenie nr 77451 / 26.04.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

w Wydziale Polityki Przestrzennej w Departamencie Planowania Przestrzennego
#administracja publiczna #planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up „Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. Odpowiadamy za działy adm. rządowej: budownictwo, planowanie i zagosp. przestrzenne, mieszkalnictwo, gospodarka, turystyka oraz praca." quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • zarządza projektem „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I.” – (określa ogólną koncepcję projektu, analizuje uwarunkowania, otoczenia biznesowego, doprecyzowuje zakres projektu, podział na etapy, wyznacza cele cząstkowe oraz określa kryteria oceny wyników prac projektowych, wybiera podwykonawców, dostawców i ekspertów)
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (sporządza opis przedmiotu zamówienia, opiniuje dokumentację, bada i ocenia oferty, nadzoruje wykonanie umowy, przeprowadza odbiór przedmiotu umowy)
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, uzgadniania i konsultuje projekty z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych)
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc.
 • przygotowuje dokumenty strategiczne (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany)
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe w obszarze urbanistyki lub architektury lub planowania i zagospodarowania przestrzennego lub geografii
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w co najmniej jednym z obszarów: urbanistyki/ architektury/ planowania i zagospodarowania przestrzennego/ zarządzania projektami/ realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego i polityki przestrzennej
 • znajomość przepisów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość przepisów powiązanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym (Prawo budowlane, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych  i studiów podyplomowych)
 • trzynaste wynagrodzenie
 • atrakcyjny pakiet socjalny: bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,  dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit
 • stojaki na rowery na terenie urzędu
 • stołówka pracownicza
 • praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP)
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń
  i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - udział w procesach prawotwórczych, w tym w całym procesie legislacyjnym, obejmującym również prace parlamentarne, co z uwagi na specyfikę pracy Sejmu i Senatu może wiązać się z nietypowymi godzinami pracy,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, udział w przeprowadzanych konsultacjach publicznych, udział w grupach związanych z kwestiami środowiskowymi

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)
 • praca w pokoju wieloosobowym
 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
Dodatkowe informacje
 • Etat dofinansowywany z programu operacyjnego POWER – zatrudnienie na czas realizacji projektu – przewidywane zatrudnienie do 31.03.2022 r.)
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.
  W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.
 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1.     weryfikacja formalna ofert kandydatów - etap obligatoryjny

2.     rozmowa kwalifikacyjna – etap obligatoryjny

 

W zależności od wymagań określonych w ogłoszeniu możliwe są jeszcze dodatkowe etapy naboru. W procesie selekcji kandydatów stosujemy narzędzia takie jak: próbki pracy, sprawdzian wiedzy/ umiejętności w formie testu, pracy pisemnej, sprawdzian znajomości języka obcego, itp.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 13 maja 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Biuro Dyrektora Generalnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DPR_57

Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
(dokumenty można przynieść lub wysłać).

Aplikacje można również składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mrpit.gov.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości DPR_57

Z uwagi na pracę zdalną zachęcamy do składania ofert w formie elektronicznej.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
w zakresie merytorycznym (22) 522 56 83, w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego (22) 411 99 48
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 13.05.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, tel.: 22 411 98 99, 22 411 98 55.

  2.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mr.gov.pl

  3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw.

  4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  5.      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

  6.      Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w  miejscu  powszechnie  dostępnym  w  siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  7.      Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru.

  8.      Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

  9.      Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  10.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  11.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

  12.    W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  13.   Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

   

   

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Tupaj

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 26.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×