Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
02-591 Warszawa Ul. Stefana Batorego 5
print as PDF
Ogłoszenie nr 77123 / 19.04.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: oceny realizacji programów naprawczych, nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej oraz finansowania świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych w Wydziale Nadzoru w Departamencie Zdrowia
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi sprawy dotyczące zatwierdzania programów naprawczych, w tym ich analiza i monitorowanie ich realizacji.
 • Monitoruje wykorzystywanie audytu wewnętrznego w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, monitoruje wykonanie zaleceń wydanych przez instytucje zewnętrzne zakładom.
 • Przygotowuje dokumentacje, w tym umowy, dotyczące realizacji zadań MSWiA związane z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych, opracowuje umowy i dokumenty rozliczeniowe, monitoruje wydatkowanie środków. Współpracuje ze Służbą Ochrony Państwa, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelarią Sejmu i Senatu, Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie ustalania i weryfikacji uprawnień do świadczeń, sporządzanie list osób uprawnionych.
 • Przeprowadza wizytacje w zakładach opieki zdrowotnej, sporządza dokumentację oraz propozycje usprawnień dla zakładów.
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zgody Ministra na ograniczenie lub rozszerzenie działalności. Prowadzi sprawy związane z wyrażaniem zgody na prowadzenie działalności innej niż działalność lecznicza.
 • Prowadzi sprawy związane z wniesieniem majątku do SP ZOZ MSWiA lub przysługującego mu do niego prawa w formie raportu do spółek, jego przekazania fundacji lub stowarzyszeniu.
 • Dokonuje oceny stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA (w tym w uzasadnionych przypadkach przeprowadza kontrole) i przygotowuje projekty rozstrzygnięć w tym zakresie.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe w obszarze zarządzania / ekonomii.
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach ochrony zdrowia lub finansów publicznych lub księgowości.
 • Znajomość zagadnień organizacji ochrony zdrowia w Polsce, m. in. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • Znajomość programów MS Word i Excel.
 • Umiejętność przygotowywania opracowań analitycznych i sprawozdań.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: studia podyplomowe w zakresie organizacji/zarządzania w ochronie zdrowia, prawa zamówień publicznych.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru nad jednostkami ochrony zdrowia.
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych i kontroli / audytu.
 • Umiejętność organizowania i prowadzenia szkoleń oraz spotkań.
Co oferujemy
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 • "Ruchomy czas pracy”  (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00-9.00).
 • Możliwość zakupu przez pracowników pakietu opieki medycznej i ubezpieczenia na życie dla nich i ich bliskich.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenia w szkoleniach oraz częściowej refundacji kosztów nauki języka obcego, studiów podyplomowych.
 • Różnorodny pakiet socjalny i pakiet benefitów (w szczególności dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do pobytu pracownika na leczeniu sanatoryjnym lub wczasach profilaktyczno-leczniczych, możliwość wzięcia pożyczki mieszkaniowej, uzyskania wsparcia finansowego z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka, a także wsparcia finansowego w trudnych sytuacjach).
 • Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.
 • Możliwość korzystania z pobytów leczniczych w wybranych Sanatoriach Uzdrowiskowych MSWiA w ramach dostępnych miejsc oraz możliwość korzystania z miejsc w ośrodkach wypoczynkowych współpracujących z pracodawcą.
 • Stojaki / miejsce na rowery w lokalizacji przy ul. Batorego 5.
 • Bufet w budynku MSWiA na ul. Batorego 5.     
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Podczas rekrutacji podejmujemy działania, by materiały wykorzystywane w trakcie naboru dostosować do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. udostępnimy materiały wydrukowane większą czcionką).
Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:

Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.

Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy:

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją.
Dodatkowe informacje
 • UWAGA! Wzory oświadczeń dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami.
 • Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)”.
 • Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone.
 • Aplikacje składane w wersji papierowej muszą zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą.
 • Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których potwierdzane jest spełnianie przez nich warunków określonych w ogłoszeniu.
 • Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOŁĄCZ, JESLI POSIADASZ (DOKUMENTY DODATKOWE)” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
 • Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami.
 • Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Możliwa jest rekrutacja zdalna.
 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: 

https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow, https://www.gov.pl/web/mswia/wyniki-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-korpusie

oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja ofert pod względem formalnym,
 • test wiedzy,
 • praca pisemna / próbka pracy z wykorzystaniem MS Excel i Word,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego w obszarze zarządzania / ekonomii – zgodnie z wymaganiami niezbędnymi (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja).
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach ochrony zdrowia lub finansów publicznych lub księgowości), tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub oświadczenie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne (zawierające informacje o organie, który wydał dokument, datę wydania i nr dokumentu, rodzaj klauzuli, okres ważności).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia (studia podyplomowe w zakresie organizacji/zarządzania w ochronie zdrowia, prawa zamówień publicznych), zgodnie z wymaganiami dodatkowymi (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja).
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru nad jednostkami ochrony zdrowia), tj. świadectw pracy, lub zaświadczeń, lub referencji, lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy, lub innych dokumentów; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia.
calendar icon

Aplikuj

do 4 maja 2021

na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji – WZZL
ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: np. DZ/WN - główny specjalista

Dokumenty można składać również osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie w godz. 8.00-16.00

Aplikacje można składać także przez ePUAP

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 60 139 53 lub (22) 60 154 78.
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.05.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem danych osobowych osób aplikujących o pracę w MSWiA jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5, kod pocztowy: 02-591.

  Kontakt: tel. (22) 2500 112 lub fax (22) 601 39 88 lub pisemnie na adres siedziby.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym, za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@mswia.gov.pl,  może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Dane osoby aplikującej do służby cywilnej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze w MSWiA przetwarzane są w celu realizacji rekrutacji na stanowisko w służbie cywilnej, na podstawie przepisów ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.

  Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie administratora.

  Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

  Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, numeru PESEL). W tym zakresie osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze przysługuje prawo do dostępu do treści tych danych, ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także do ich usunięcia.

  W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Aplikacje będą niszczone po upływie okresu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, uwzględniając art. 33 ustawy o służbie cywilnej, jednakże nie później niż po upływie terminu wynikającego z przepisu art. 291 Kodeksu pracy.

  Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO.

  Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Stawki 2, kod pocztowy: 00-193.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Udostępnił: Joanna Pakuła-Olejniczak

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

Wprowadzono: 19.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×