Biuro - zdjęcie 2
Komenda Główna Policji w Warszawie
02-624 Warszawa Ul. Puławska 148/150
print as PDF
Ogłoszenie nr 70573 / 02.11.2020
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Zespołu ds. Geomatyki Wydziału Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych Biura Łączności i Informatyki
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Analizuje, monitoruje oraz zwiększa funkcjonalność systemów przetwarzających informacje przestrzenne w Policji zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostek organizacyjnych
 • Uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z modernizacją i modyfikacją oraz wypracowywaniem założeń funkcjonalnych dla systemów przetwarzających informacje przestrzenne
 • Porównuje wykorzystywane przez inne podmioty współpracujące z Policją, systemy przetwarzające informacje przestrzenne
 • Uczestniczy w opracowywaniu koncepcji rozwoju Uniwersalnego Modułu Mapowego zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie systemów teleinformatycznych Policji
 • Koordynuje finansowanie projektów oraz innych przedsięwzięć z zakresu systemów informacji przestrzennych
 • Zapewnia wsparcie specjalistyczną wiedzą techniczną, policjantów i pracowników biura oraz użytkowników informacji przestrzennych
 • Opracowuje graficzne wizualizacje analiz i statystyk z wykorzystaniem Uniwersalnego Modułu Mapowego oraz innych narzędzi GIS wykorzystywanych przez jednostki Policji
 • Współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych oraz bierze udział w pracach komisji
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków
 • Doświadczenie zawodowe ponad 5 lat pracy w zakresie tworzenia systemów i rozwiązań informatycznych dotyczących map cyfrowych i/lub w utrzymaniu systemów i rozwiązań informatycznych i/lub w zakresie architektury rozległych systemów informatycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w tym rozumienie dokumentacji technicznej)
 • Znajomość narzędzi i zagadnień związanych z zarządzaniem mapą cyfrową oraz powiązanymi danymi
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność projektowania
 • Umiejętność opiniowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność zarządzania ryzykiem w projektach
 • Umiejętność zarządzania jakością usług oraz projektowania, eksploatacji i dostarczania usług i zarządzania aplikacjami
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Szkolenie z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia
 • Szkolenia z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie obsługi aplikacji GIS
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu administrowania Uniwersalnym Modułem Mapowy
 • Umiejętność obsługi oprogramowania Arc GIS
 • Umiejętność administrowania serwerami z oprogramowaniem GIS
 • Umiejętność posługiwania się SQL i PL/SQL
 • Umiejętność posługiwania się językiem Visual BASIC, PHYTON
 • Umiejętność obsługi mobilnych systemów operacyjnych
 • Umiejętność konfiguracji oprogramowania mobilnych map
 • Umiejętność konfiguracji sprzętowej mobilnych terminali noszonych i przewoźnych
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemów informatycznych Policji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (umożliwiający swobodne komunikowanie się oraz udział w ewentualnych spotkaniach z partnerami zagranicznymi)
 • Umiejętność graficznego modelowania /opisywania systemów i wymagań/
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
Co oferujemy
 • Imprezy okolicznościowe dla dzieci
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Dobra lokalizacja

 

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.
   
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych dokumentów.
 • Prześlij komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia: w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub złóż osobiście w Komendzie Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie (pn.-pt. w godzinach 8.15-16.15) lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).
 • Rozpatrzymy tylko te aplikacje, które zostaną przesłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze.
 • Nie zwracamy kandydatom złożonych dokumentów, załącz tylko te dokumenty, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopie.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.
 • Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).
 • Wzory wymaganych oświadczeń znajdziesz na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/ 
 • Proponujemy następujące warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,6799 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej. Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia szkolenia z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia szkoleń z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie obsługi aplikacji GIS
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia przeszkolenia specjalistycznego z zakresu administrowania Uniwersalnym Modułem Mapowym
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B (dokument do okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 12 listopada 2020

na adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Wydział Organizacji Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „główny specjalista/BŁiI-(Lf/ZG/GS/1)/BKGP 18/20”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 47 72 135 66, kom. +48 664 973 039.
 • Dokumenty należy złożyć do: 12.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane przez okres trwania naboru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie archiwizacji i brakowania. Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru.

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Policji w Warszawie

Udostępnił: Monika Białecka

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji Policji/Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Wprowadzono: 02.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×