Biuro - zdjęcie 2
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
02-106 Warszawa Ul. Pawińskiego 17/21
print as PDF
Ogłoszenie nr 70524 / 27.10.2020
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: zamówień publicznych i zakupów w Wydziale Zamówień Publicznych i Administracji
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Zakładzie na dostawy, usługi i roboty budowlane z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in. sporządza projekty ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Bierze udział w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Zakładzie na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, w tym m.in. sporządza projekty ogłoszeń/zapytań ofertowych i innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o zamówienia publiczne, w oparciu o obowiązujące w Zakładzie przepisy wewnętrzne;
 • Pełni funkcję przewodniczącego/sekretarza/członka komisji przetargowej lub zespołu zakupowego w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych lub zespołów zakupowych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i w oparciu o obowiązujące w Zakładzie przepisy wewnętrzne. Zapewnia obsługę organizacyjną i dokumentacyjną powołanych komisji przetargowych i zespołów zakupowych;
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych postępowań odwoławczych i skargowych dotyczących zamówień publicznych, z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in. przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania wykonawców;
 • Bierze udział w opracowywaniu i aktualizacji planu zamówień i planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Zakładzie, jakie przewiduje się przeprowadzić na dany rok budżetowy;
 • Przygotowuje niezbędne informacje do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz opracowywanie danych związanych ze sprawozdawczością;
 • Bierze udział w rozprawach w Krajowej Izbie Odwoławczej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Staż pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych;
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych;
 • Znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i o dyscyplinie finansów publicznych, o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu cywilnego;
 • Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • Studia podyplomowe z zamówień publicznych;
 • Przeszkolenie w zakresie szczegółowej znajomości dotyczącej stosowania aktów prawnych i wykonawczych z zakresu zamówień publicznych;
 • Sumienność;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • Komunikatywność.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
natomiast miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.
1. praca biurowa,
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. oświetlenie naturalne i sztuczne,
6. pole elektromagnetyczne.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w
ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania
http://bip.zer.mswia.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Dokumenty-dla-kandydata-do-pracy.ht
ml

Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

§ weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
§ weryfikacja merytoryczna – test wiedzy,
§ rozmowa kwalifikacyjna.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 8 listopada 2020

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70524"
na adres:
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 602 84 70
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.11.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane Pani/Pana przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
  Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.
  1. Informacje ogólne o podmiocie przetwarzającym dane osobowe: administratorem, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-106) przy ul. Pawińskiego 17/21. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: w razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iodo@zer.mswia.gov.pl. 3. Cel przetwarzania danych osobowych: celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: podstawą przetwarzania danych osobowych są 1) obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikające z: a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, c) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 2) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych kontaktowych niewymienionych w
  przepisach. 5. Okres przechowywania danych osobowych: okres przechowywania danych osobowych podanych administratorowi w związku z realizacją procesu rekrutacji wynosi maksymalnie 1 rok od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych. 6. Informacje o przysługujących prawach właściciela danych: przysługuje Pani/Panu prawo:
  1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych, 2) sprostowania lub usunięcia danych, 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w ten sposób, aby nie były one wykorzystywane w żadnym celu poza ich przechowywaniem na Pani/Pana użytek, 4) wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie niektórych kategorii danych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 5) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych powinien zostać złożony: 1) w formie pisemnej na adres Administratora, 2) za pośrednictwem profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub 3) elektronicznie na adres: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl. 7. Dobrowolność podania danych i skutek ich niepodania Podanie danych osobowych związanych z ubieganiem się o pracę w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania bądź nie udzielenia zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Pląsek

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr

Wprowadzono: 27.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×