KPRM - budynek
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 126944 / 13.09.2023
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: inwentaryzacji składników majątkowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gospodarki meblami, sprzętem i wyposażeniem biurowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyposażania pomieszczeń służbowych oraz zagospodarowania składników majątkowych zbędnych i zużytych w Wydziale Zarządzania Majątkiem w Biurze Dyrektora Generalnego
#administracja publiczna #praca
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Bierze udział w inwentaryzacjach składników majątkowych KPRM
 • Prowadzi gospodarkę meblami, sprzętem i wyposażeniem biurowym, RTV, AGD etc., w tym dokonuje ich zakupów oraz zakupów usług na potrzeby KPRM z wyłączeniem zakupów sprzętu teleinformatycznego i usług realizowanych przez inne komórki organizacyjne KPRM (przygotowuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, projekty umów, dokonuje odbiorów dostaw towarów i usług, opisuje pod względem merytorycznym dowody księgowe, zleca naprawy mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego, RTV, AGD etc. oraz zajmuje się dystrybucją mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego, RTV, AGD etc.)
 • Bierze udział w zagospodarowywaniu zbędnych i zużytych składników majątkowych KPRM, w tym w pracach stałej komisji oceniającej przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego KPRM do dalszego użytkowania i stałej komisji likwidacyjnej
 • Prowadzi obsługę pracowników KPRM w sprawach wyposażania w meble, sprzęt i wyposażenie biurowe, RTV, AGD etc.
 • Aktualizuje komputerową ewidencję księgową (pomocniczą - analityczną) mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego, RTV, AGD etc. w szczególności w zakresie użytkowników i lokalizacji składników
 • Zleca, koordynuje i nadzoruje, zgodnie z właściwością wydziału, prace realizowane przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej i inne podmioty zewnętrzne, w zakresie usług gospodarczych, np. stolarskich, ślusarskich i tapicerskich dotyczących mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego KPRM (z wyłączeniem sprzętu teleinformatycznego oraz realizowanych przez inne komórki organizacyjne BDG i KPRM)
 • Inicjuje, przygotowuje oraz realizuje, zgodnie z właściwością wydziału, zakupy środków trwałych (z wyłączeniem zakupów teleinformatycznych oraz innych zakupów pozostających we właściwości innych komórek organizacyjnych BDG lub KPRM)
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych oraz zastępuje podczas nieobecności innych pracowników wydziału
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, inwentaryzacji, gospodarowania majątkiem oraz zagospodarowania składników majątkowych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: ustawy o rachunkowości, w zakresie ewidencji i inwentaryzacji; ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy Prawo zamówień publicznych; ustawy Kodeks cywilny w zakresie dot. umów cywilno-prawnych; rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, orientacja na klienta/interesanta, współpraca, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: Word, Excel, Outlook
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku rachunkowość lub ekonomia lub zarządzanie lub logistyka
 • Doświadczenie zawodowe : powyżej roku w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych oraz w prowadzeniu magazynu i dokumentacji związanej z gospodarką magazynową
 • Przeszkolenie z zakresu: rachunkowości, zarządzania majątkiem, zagospodarowania majątku zbędnego i zużytego, zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ, Modułu Środki Trwałe) oraz elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD)
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, kreatywność, negocjowanie
Co oferujemy
 • Ruchomy czas rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.00 a 9.30, w miarę możliwości i po uzgodnieniu z przełożonym (standardowe godziny pracy urzędu 8:15-16:15)
 • Indywidualny rozkład czasu pracy, w miarę możliwości i za zgodą przełożonego
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna), w miarę możliwości i za zgodą przełożonego
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do przedszkola
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Stołówka pracownicza
 • Strefa aktywności
 • Dobra lokalizacja
 • Dobra/przyjazna atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca na stanowisku wiąże się z: pracą w terenie i wysiłkiem fizycznym, pracą na wysokości do 3 m (wchodzenie na drabinę przy układaniu sprzętu i wyposażenia na wyższych półkach na regałach magazynowych), pracą w zakurzonych pomieszczeniach magazynowych. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.

Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:

 • własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub
 • podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/attachment/0a04f9e3-44a6-473a-985c-835b8148087d

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • test wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna dla osób zakwalifikowanych po teście wiedzy
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego (kopię dyplomu, a w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię dyplomu potwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego (kopię dyplomu, a w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię dyplomu potwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu: rachunkowości, zarządzania majątkiem, zagospodarowania majątku zbędnego i zużytego, zamówień publicznych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 25 września 2023

na adres:
Miejsce składania dokumentów:
1.   Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2.   Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3.   Aplikując przez ePUAP lub na adres: rekrutacja@kprm.gov.pl
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP:126944, BDG/96

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 694 73 08 - zespół rekrutacji
22 694 74 89 lub 783 910 255 - Biuro Dyrektora Generalnego
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Udostępnił: Anna Lizuraj

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Zarządzania Kompetencjami / Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 13.09.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×