KPRM - budynek
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 126263 / 31.08.2023
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: analiz systemowych i opiniowania Wydział Analiz Systemowych, Departament Oceny Skutków Regulacji
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowuje opinie Rządowego Centrum Analiz opracowywane w odniesieniu do projektów dokumentów rządowych z obszaru polityki obronnej, bezpieczeństwa państwa i sprawiedliwości, w szczególności właściwych dla działów administracji rządowej – obrona narodowa, sprawiedliwość, członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, sprawy wewnętrzne, informatyzacja, administracja publiczna, a także wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
 • Przygotowuje analizy i opinie – w tym na podstawie literatury obcej - dotyczące planowanych i realizowanych działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych, w tym analiz zgodności z celami polityki Rządu oraz prognozowanymi skutkami społecznymi, gospodarczymi i prawnymi, dokonywanie bieżącego przeglądu procesów decyzyjnych Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej i monitorowanie zgodności projektów dokumentów rządowych przedkładanych do zaopiniowania - w zakresie ich spójności strategicznej i programowej.
 • Analizuje projekty aktów prawnych przygotowywanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego, pod kątem ich zgodności z krajowym systemem prawnym, sporządza notatki, opinie, wnioski na podstawie ww. działań.
 • Przygotowuje notatki, materiały informacyjne, opracowania i stanowiska na polecenie Szefa Rządowego Centrum Analiz i Dyrekcji Departamentu, w tym również związanych z jego uczestnictwem w pracach Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, Stałego Komitetu Rady Ministrów.
 • Gromadzi materiały, informacje, w tym stanowiska doktryny oraz judykatury, jak również dane statystyczne, z zakresu przygotowywanych analiz dotyczących projektów dokumentów rządowych oraz polityk publicznych będących w zakresie właściwości Wydziału, w szczególności polityki obronnej, sprawiedliwości i polityki bezpieczeństwa.
 • Udziela wsparcia w procesie sporządzania opinii Koordynatora Ocen Skutków Regulacji dotyczących projektów dokumentów rządowych w ramach uzgodnień międzyresortowych, w zakresie właściwym dla Wydziału.
 • Reprezentuje stanowisko Rządowego Centrum Analiz w ramach wymiany korespondencji, spotkań, uzgodnień z Wnioskodawcami (poszczególnymi resortami) oraz posiedzeń innych gremiów.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie analizy polityk publicznych, obsługi prawnej lub obsługi procesu legislacyjnego
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: rządowego procesu legislacyjnego, w tym znajomość ustawy o Radzie Ministrów, uchwały Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów, ustawy o działach administracji rządowej, wytycznych oceny skutków regulacji, spraw obronnych, wewnętrznych oraz zasad organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ogólnodostępnych baz danych (GUS, Eurostat, OECD, agendy ONZ i in.), podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i systemu instytucjonalnego; zasad tworzenia prawa i ogłaszania aktów prawnych, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja (pisemna i ustna, w tym umiejętność argumentowania), organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność
 • Posiadanie umiejętności w zakresie: obsługi Lex i innych systemów informacji prawnej, wyszukiwania danych w ogólnie dostępnych bazach danych społecznych oraz danych z serwisów płatnych (GUS, Eurostat, OECD, agendy ONZ i in.), zaawansowanej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), zdolności krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań
 • Poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Przeszkolenie z zakresu: oceny skutków regulacji oraz z zakresu procedury legislacyjnej lub ukończona aplikacja legislacyjna
 • Posiadanie umiejętności z zakresu: przygotowania prognoz i symulacji lub ewaluacji interwencji
 • Znajomość języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B2
Co oferujemy
 • Ruchomy czas rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do przedszkola
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Stołówka pracownicza
 • Strefa aktywności
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Na stanowisku pracy występuje częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz oraz praca pod presją czasu.

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.

Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:

 • własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub
 • podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/attachment/0a04f9e3-44a6-473a-985c-835b8148087d

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.

Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • test wiedzy 
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu: oceny skutków regulacji oraz z zakresu procedury legislacyjnej lub certyfikat ukończonej aplikacji legislacyjnej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B2
calendar icon

Aplikuj

do 18 września 2023

na adres:
Miejsce składania dokumentów:
1.   Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2.   Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3.   Aplikując przez ePUAP lub na adres: rekrutacja@kprm.gov.pl
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 126263/DSR/9/MD

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 694 65 95 - zespół rekrutacji
532 085 351 - Departament Oceny Skutków Regulacji
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.09.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Dudzińska

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Zarządzania Kompetencjami / Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 31.08.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×