Warszawa - panorama
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5
print as PDF
Ogłoszenie nr 119150 / 13.04.2023
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: minimalnego wynagrodzenia za pracę w Wydziale Wynagrodzeń w Departamencie Prawa Pracy

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • ­Sporządza analizy, opinie oraz rekomendacje w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz materiały dotyczące problematyki wynagrodzeniowej, w celu wsparcia procesu decyzyjnego Ministerstwa w obszarze funkcjonowania przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz warunków wynagradzania w sferze budżetowej: - poszukuje i gromadzi dane, - ocenia i analizuje dostępne informacje, - sporządza notatki i materiały informacyjne, - uczestniczy w pracach nad ustalaniem wysokości minimalnego wynagrodzenia, - uczestniczy w pracach nad przygotowaniem nowych rozwiązań w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę, - opracowuje analizy w zakresie oceny skutków finansowych i pozafinansowych podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, - reprezentuje Ministerstwo w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę, w tym rozwiązań dotyczących mechanizmu ustalania minimalnego wynagrodzenia (udział m.in. w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych).
 • ­Przygotowuje i analizuje oceny skutków regulacji w zakresie problematyki realizowanej przez Wydział, a także opiniuje projekty aktów prawnych oraz dokumentów rządowych przygotowanych przez inne organy administracji rządowej, a także komórki organizacyjne Ministerstwa: - opracowuje oraz opiniuje oceny skutków regulacji, - uzgadnia i konsultuje projekty oceny skutków regulacji do projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • ­Monitoruje prace nad ustawą budżetową oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, a także danych statystycznych w zakresie potrzebnym do ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę: - analizuje i wykorzystuje dane statystyczne w procesie ustalania i aktualizacji minimalnego wynagrodzenia za pracę, - analizuje aktualne standardy, rekomendacje, wytyczne w obszarze minimalnego wynagrodzenia ze szczególnym uwzględnieniem krajowych warunków społeczno-gospodarczych.
 • ­Prezentuje stanowiska w kwestiach będących w kompetencji Wydziału podczas posiedzeń Rady Dialogu Społecznego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w innych spotkaniach.
 • ­Udziela informacji na wnioski i zapytania dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagradzania pracowników niektórych państwowych jednostek sfery budżetowej przygotowuje odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej/ inne wnioski i zapytania.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze analiz ekonomicznych
 • ­­znajomość ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz aktu wykonawczego
 • ­wiedza z zakresu ekonomii
 • ­umiejętność myślenia analitycznego
 • ­wiedza z zakresu sporządzania oceny skutków regulacji
 • ­organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­rzetelność
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Dodatkowe wynagrodzenie (tzw.13tka)
 • Możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym zamiast stałych godzin pracy, rozpoczęcie pracy między 7.30 a 9.00.
 • Możliwość rozpoczynania pracy w innych – stałych – godzinach niż standardowy czas pracy, np. od 7.00 do 15.00.
 • Możliwość wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna).
 • Po uzgodnieniu z przełożonym możliwość skrócenia czasu pracy połączona z obowiązkiem „odpracowania” czasu wolnego.
 • Bufet pracowniczy.
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
 • Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem.
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem. Tzn. pokój, w którym pracownik może wykonywać obowiązki służbowe (np. posiada komputer i telefon), a dziecko może się bawić (pokój wyposażony w zabawki i miejsce dla dziecka).
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników (z ZFŚS).
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.
 • Dofinansowanie karty sportowej lub dofinasowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 • Refundacja wydatków na cele kulturalne.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje
 • ­Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/Oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow
 • ­Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
 • Do ofert składanych mailowo należy dołączyć zeskanowane własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • ­Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
 • ­W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub nostryfikacji dyplomu.
 • ­W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
 • Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15). 
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • ­   weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych
 • ­   sprawdzian wiedzy lub umiejętności
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 28 kwietnia 2023

na adres:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Aplikację można złożyć:
• przez Internet za pomocą ePUAP
• mailowo na adres: rekrutacja@mrips.gov.pl
• osobiście w siedzibie urzędu
• przesłać pocztą

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym, temacie maila, na kopercie: DPP-5
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRiPS)


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
538-117-567, 538-117-569, 538-117-570, 538-117-566
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.04.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
  • Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.
  • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Rodziny i Polityki Społecznej; adres siedziby administratora: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa; info@mrips.gov.pl 
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@mrips.gov.pl lub na adres siedziby administratora.
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.
  • Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.
  • W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Michniak-Kasprzyk

Komórka organizacyjna: Wydział Naborów i Ocen/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 13.04.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×