Warszawa - panorama
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
00-082 Warszawa ul. Senatorska 14
print as PDF
Ogłoszenie nr 113729 / 13.01.2023
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: ewidencji finansowo-księgowej w Wydziale Księgowości Dysponenta Głównego w Departamencie Ekonomiczno-Finansowym
#administracja publiczna #księgowość #praca
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi ewidencję finansowo-księgową części 40 - Turystyka, części 25 - Kultura fizyczna oraz Funduszu przeciwdziałania COVID-19, w tym analizuje i ocenia dokumentację księgową, weryfikuje salda kont rozrachunkowych, sprawdza zgodność otrzymywanych dokumentów z planem rzeczowo-finansowym, ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi i wewnętrznymi procedurami, dekretuje dokumenty.
 • Zapewnia obsługę dotacji w zakresie części 40 - Turystyka, części 25 - Kultura fizyczna oraz Funduszu przeciwdziałania COVID-19, w tym przeprowadza weryfikację umów z wnioskami oraz rejestruje umowy, monitoruje płatności w stosunku do harmonogramu przekazywania transz na realizację zadania, przyjmuje informacje o rozliczeniu realizowanych umów oraz kontroluje terminowość zwrotu dotacji w zakresie cz. 40 - Turystyka, części 25 - Kultura fizyczna oraz Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
 • Prowadzi obsługę rachunków bankowych cz. 40 - Turystyka (wydatków, wydatków niewygasających, zwrotów dotacji oraz dochodów), cz. 25 - Kultura fizyczna oraz przeciwdziałania COVID-19 w NBP i BGK, w tym przygotowuje i wykonuje operacje na rachunku bankowym, księguje wyciągi bankowe w systemie finansowo-księgowym, dokonuje przelewów dotacji, a także innych płatności z rachunku bankowego, monitoruje stan środków na rachunku bankowym.
 • Sporządza jednostkowe sprawozdania (sprawozdania budżetowe Rb-23, Rb-28, Rb-28 NW, Rb-27 oraz z ogółu operacji finansowych Rb-N, Rb-Z, sprawozdanie finansowe) dla cz. 40 - Turystyka, a także przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy albo informacje o nieudzieleniu pomocy publicznej, realizuje obowiązek sprawozdawczy określony rozporządzeniami Ministra Finansów, obługując Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa Trezor, Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) oraz aplikację SHRIMP.
 • Wystawia tytuły wykonawcze, upomnienia zgodnie z trybem postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Opracowuje wykaz jednostek, którym przyznano dotacje ze środków budżetowych (wraz z podaniem kwot przyznanych dotacji) w cz. 25 - Kultura fizyczna i cz. 40 - Turystyka.
 • Obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa Trezor realizując procesy budżetowe pomiędzy dysponentami środków budżetowych oraz Ministerstwem Finansów.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 2 lata w księgowości jednostek sektora finansów publicznych
 • Szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości budżetowej.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Umiejętność obsługi QNT Quorum.
 • Umiejętność obsługi ISOBP Trezor
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 % do 20 % wynagrodzenia, w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • "Trzynaste" wynagrodzenie
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego dla pracownika i członków jego rodziny
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna) w czasie trwania epidemii
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Budynek ul. Senatorska 14

 • budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim;  
 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami, konieczna asysta innego pracownika/opiekuna;
 • udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu głównym terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;
 • przy wejściu głównym po lewej stronie na pierwszym stopniu, znajduje się słupek z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);
 • udogodnienia dla rowerzystów – parking, prysznic.

Budynek ul. Senatorska 12

 • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu
  po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku – możliwość wjazdu windą;
 • na piętrach udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się, w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min).

Budynek ul. Marszałkowska 142

 • budynek Centrum Królewska. Budynek 14-kondygnacyjny;
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 2 piętrze budynku – wjazd/zjazd windy;
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy;
 • swobodny dostęp do obiektu oraz na piętro 2 dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • praca w pokoju wieloosobowym;
 • praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych, np.: kserokopiarka, skaner, niszczarka;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);
 • udogodnienia dla rowerzystów – parking i szatnie. 
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Ważne uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 • CV i  list motywacyjny  muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń  obowiązujące przy naborach do pracy w Ministerstwie Sportu i Turystyki dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/pliki-do-pobrania
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
 • Dokumentami potwierdzającymi długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy są dokumenty jednoznacznie potwierdzające zamknięty okres świadczenia pracy: świadectwa pracy,  zaświadczenia o zatrudnieniu. Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
 • Dokumentami potwierdzającymi charakter wykonywanej pracy są zakresy obowiązków/czynności, opisy stanowisk pracy.
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia do urzędu.
 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu/wpływu na skrzynkę mailową) nie będą rozpatrywane.
 • Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
 • W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem.
 • Do stanowiska, na które prowadzony jest nabór, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110)
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Stosowane w urzędzie metody/techniki naboru:

 • weryfikacja formalna ofert
 • test wiedzy merytorycznej
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • zadanie
 • praca pisemna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • CV (podpisane odręcznie)
 • List motywacyjny (podpisany odręcznie)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 2 lat w księgowości jednostek sektora finansów publicznych (dokumentami potwierdzającymi długość posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy; dokumentami potwerdzającymi charakter/obszar posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zakresy obowiązków/czynności, opisy stanowisk pracy).
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadanych szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości budżetowej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
calendar icon

Aplikuj

do 30 stycznia 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
lub składając osobiście w Kancelarii z dopiskiem: DEF/2/2022.

Zachęcamy do składania dokumentów w wersji elektronicznej w formie skanu na adres: nabory@msit.gov.pl. W temacie wiadomości i w liście motywacyjnym proszę dodać wyraźny dopisek: DEF/2/2022.

Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi uwagami dotyczącymi wymaganych dokumentów i oświadczeń.Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 24 47 307 - komórka ds. kadr

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.01.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Tomaszewska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 13.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×