Warszawa - panorama
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
00-522 Warszawa ul. Krucza 36 Wspólna 6
print as PDF
Ogłoszenie nr 111654 / 02.12.2022
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Obsługuje System Zgłaszania oraz diagnozuje i rozwiązuje problemy związane ze sprzętem i oprogramowaniem, w szczególności realizuje zadania w zakresie instalowania i konfigurowania oprogramowania, usuwania awarii sprzętu
 • Udziela porad technicznych i wsparcia informatycznego pracownikom Ministerstwa
 • Bierze udział w odbiorach technicznych zakupionego sprzętu i usług informatycznych
 • Zarządza systemem Wydruku Centralnego. Monitoruje i nadzoruje działanie systemu Wydruku Centralnego oraz stan urządzeń, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu podejmuje stosowne działania
 • Prowadzi instruktaże stanowiskowe w zakresie wykorzystywanych w Ministerstwie programów i aplikacji w szczególności dla nowozatrudnionych pracowników
 • Utrzymuje odpowiedni poziom usług IT i wymagań technicznych dla sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w Ministerstwie, w szczególności prowadzi naprawy, obsługuje i konfiguruje urządzenia sieciowe oraz zna systemy do prowadzenia wideokonferencji, modyfikuje i konserwuje urządzenia. W przypadku konieczności wykonania napraw wymagających odpowiednich narzędzi, umiejętności i części zamiennych, kontaktuje się z firmami zewnętrznymi i koordynuje ich działania
 • Bierze udział w czynnościach związanych z likwidacją sprzętu komputerowego oraz nośników danych wycofywanych z bieżącej eksploatacji w Ministerstwie
 • Instaluje i konfiguruje programy do obsługi finansowo-księgowej na komputerach pracowników
 • Współpracuje z administratorami systemów i aplikacji IT oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Ministerstwa
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w zakresie wsparcia użytkowników w obszarze IT
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zagadnień dotyczących sprzętu komputerowego i sieci
 • Znajomość instalacji i konfiguracji systemów Windows MS Office, programu Płatnik, Trezor oraz oprogramowania wykorzystywanego do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych i peryferyjnych
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym
 • Umiejętność diagnozowania i usuwania usterek urządzeń drukujących lokalnych oraz sieciowych
 • Umiejętności interpersonalne: pracy w zespole, komunikatywność, terminowość, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Szkolenia lub kursy z zakresu sieci komputerowych, Windows oraz szkolenia specjalistyczne z obszaru IT
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Umiejętność posługiwania się systemami i aplikacjami do prowadzenia wideokonferencji (MS Teams, Zoom, Skype, Webex, VMix)
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń mobilnych (systemy Android i iOS oraz migracja danych pomiędzy tymi systemami)
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Telepraca
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego
  stażu pracy
 • Nagroda jubileuszowa
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Stołówka pracownicza/bufet
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia
  na życie
 • Możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy w trudnym dla nich okresie
 • Dogodna lokalizacja w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych
 • Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, poczta
 • Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Stres. Praca pod presją czasu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: parter,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Prześlij odręcznie podpisane i opatrzone datą wymagane oświadczenia, wypełnione zgodnie ze wzorem
  umieszczonym na stronie MAP: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami
 • Podaj w swojej ofercie nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej.
 • Kandydaci/kandydatki, spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, poinformowani zostaną
  telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów obowiązków lub kopie innych zaświadczeń). Należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego
 • Kopię poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów obowiązków lub kopie innych zaświadczeń). Należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szkoleń lub kursów
 • Kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A2
calendar icon

Aplikuj

do 12 grudnia 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111654"
na adres:
Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
z dopiskiem w liście motywacyjnym: „ogłoszenie nr 111654”
Aplikacje można również przesyłać za pośrednictwem ePUAP lub składać osobiście w Kancelarii Głównej MAP: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 695-81-78
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 12.12.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36/Wspólna 6.

  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@map.gov.pl.

  3. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, a w przypadku decyzji o zatrudnieniu również w powyższym celu o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y odrębnie.

  4. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z przepisami ustaw: z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1691), a także w zakresie przekraczającym art. 221 Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. wyrażonej zgody. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.

  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz podmiotom z którymi Ministerstwo Aktywów Państwowych zawarło umowę powierzenia w zakresie świadczonych przez nie na rzecz Ministerstwa usług.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  7. Dane osobowe przekazane w toku naboru będą przechowywane przez okres jego trwania oraz wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. W przypadku braku zatrudnienia przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu nastąpi ich usunięcie.

  8. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w sytuacjach przewidzianych prawem. Wymienione prawa mogą być ograniczone, w sytuacji, gdy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych, w celu realizacji obowiązku ustawowego, np. prawo do usunięcia danych przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

  9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  10. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

  12. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Udostępnił: Natalia Jabłońska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 02.12.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×