Biuro - zdjęcie 2
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 108548 / 18.10.2022
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Nowych Technologii, Departament Ochrony Konkurencji
#administracja publiczna #gospodarka #ochrona konkurencji i konsumentów #prawo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Inicjuje i prowadzi postępowania wyjaśniające oraz antymonopolowe z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług oraz przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym praktykom rynkowym.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje i odpowiedzi na skargi kasacyjne, a także projekty zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projekty innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKiK, w celu ich obrony przed sądami różnych instancji, a także reprezentuje Prezesa UOKiK przed sądami różnych instancji w procesie odwoławczym od rozstrzygnięć organu.
 • Uczestniczy w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu lub Komisję i organy ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję.
 • Współpracuje z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentuje Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, np. European Competition Network, International Competition Network, OECD.
 • Opiniuje akty inicjujące lub kończące projektów postanowień i decyzji w postępowaniach prowadzonych w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję, w tym w zakresie wykorzystywanych narzędzi interwencji oraz polityki karania. Uczestniczy w opiniowaniu wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzeczeń sądów unijnych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w zakresie stosowania prawa lub analiz ekonomicznych
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania w zakresie: prawa antymonopolowego, kpa i kpc, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii
 • Kompetencje: rzetelność, skuteczna komunikacja, umiejętność analitycznego myślenia, zorientowanie na osiąganie celów, współpraca
 • Znajomość języka języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie prawa antymonopolowego, prawa nowych technologii, rynków cyfrowych, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej
 • Znajomość prawa Unii Europejskiej
 • Znajomość innego języka Unii Europejskiej na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
Co oferujemy
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę;
 • dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13tka”;
 • nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat);
 • elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7.00 a 09.00);
 • możliwość pracy zdalnej na umotywowany wniosek pracownika;
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego: różnorodny pakiet szkoleń (grupowych i indywidualnych), dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, aplikacji radcowskiej, szkoleń językowych, platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego, biblioteka na terenie Urzędu;
 • możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w ciekawych projektachmożliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową;
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach karty sportowej Multisport oraz pakietu medycznego w ramach grupowego ubezpieczenia pracownika;
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • owocowe wtorki;
 • udogodnienia dla rowerzystów: pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu;
 • sala aktywności;
 • doskonałą, dobrze skomunikowaną lokalizację – w centrum Warszawy (blisko stacji  metro „Centrum” i "Świętokrzyska", stacji PKP i SKM „Śródmieście”, stacji PKP „Centrum”).
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

Wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami.

 

Urząd jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz nagrody Friendly Workplaces. 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • sprawdzian wiedzy 
 • rozmowa kwalifikacyjna 
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzającego znajomość innego języka UE na poziomie co najmniej B2
calendar icon

Aplikuj

do 2 listopada 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DOK-WNT-GS
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 55 60 213
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.11.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@uokik.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że w przypadku aplikowania drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych jest eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Prosta 68,00-838 Warszawa, NIP: 5272541511 oraz jej uprawnieni w umownie partnerzy. Przekazane przez Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Wojna

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

Wprowadzono: 18.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×