Biuro - zdjęcie 22 - skoroszyty
Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
00-082 Warszawa Ul. Senatorska 12
print as PDF
Ogłoszenie nr 107095 / 29.09.2022
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego
#administracja publiczna #farmacja #IT

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Zarządza i administruje środowiskiem do wirtualizacji, w tym tworzy i konfiguruje nowe maszyny wirtualne i ich kopie zapasowe. Okresowo sprawdza poprawność oraz możliwość odtwarzania maszyn wirtualnych z kopii zapasowych.
 • Administruje, instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy teleinformatyczne, oprogramowania i bazy danych; zarządza rozwiązaniami backupowymi (w tym konfiguruje wykonanie kopii zapasowych i kontroluje prawidłowości ich wykonania).
 • Zarządza systemem poczty elektronicznej - MS Exchange, systemem antyspamowym, w tym zapewnia utrzymanie i przeprowadza aktualizacje oraz prowadzi monitoring poczty elektronicznej.
 • Monitoruje wydajność i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, oprogramowania i baz danych oraz opracowywuje, analizuje i aktualizuje procedury wewnętrzne.
 • Współpracuje przy opracowywaniu kierunków rozwoju teleinformatycznego, określa priorytety i przygotowywuje strategie informatyzacji GIF, bierze udział w pracach projektowo-wdrożeniowych w zakresie wprowadzanych nowych rozwiązań informatycznych oraz rozwoju użytkowanych systemów teleinformatycznych i oprogramowania.
 • Zgłasza potrzeby w zakresie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zakupu usług wsparcia i usług serwisowych, przygotowywuje dokumentację zakupową oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych i w pracach zespołów powoływanych do przeprowadzania postępowań zakupowych z obszaru informatyki.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z administrowaniem systemów informatycznych.
 • Znajomość zagadnień dotyczących wirtualizacji, w tym WMware.
 • Znajomość rozwiązań backupowych Veeam.
 • Znajomość systemów Microsoft Windows Server, Active Directory, LINUX, serwerów poczty.
 • Umiejętność konfiguracji i administracji serwerów.
 • Znajomość zagadnień sieci komputerowych LAN.
 • Umiejętność konfiguracji i administracji elementów aktywnych sieci.
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów informatycznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne, elektroniczne, automatyka i robotyka, telekomunikacja, inne techniczne ze specjalizacją informatyczną
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość budowy baz danych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Możliwość udziału w szkoleniach
 • Możliwość refundacji kosztów nauki języka i studiów podyplomowych
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Możliwość świadczenia pracy w formie telepracy
 • Dogodną lokalizację (dojazd metrem, liniami tramwajowymi i autobusowymi)
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
 • Pracę w przyjaznej atmosferze oraz współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
 • Na wniosek kandydata zapewniamy dostępność według jego indywidualnej potrzeby.
Warunki pracy
 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, zagrożenie korupcją
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)
 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.
Dodatkowe informacje
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich)
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Urzędu)
 • Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce O GIF/Kariera/Informacje dla kandydatów
 • Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
 • życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane
 • wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane
 • dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m.in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk, wydrukiem z CEIDG)
 • umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego
 • Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia
 • Uwaga! Poszczególne etapy naboru mogą być przeprowadzone w formie zdalnej (on-line)
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni e-mailem (w razie braku możliwości kontaktu drogą elektroniczną - telefonicznie)
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane
 • Po zakończeniu naboru oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
 • Na wniosek kandydata zapewniamy dostępność według jego indywidualnej potrzeby.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z administrowaniem systemów informatycznych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość j. angielskiego na poziomie B1
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego informatycznego, elektronicznego, automatyki i robotyki, telekomunikacji, innego technicznego ze specjalizacją informatyczną
calendar icon

Aplikuj

do 14 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa
z dopiskiem „główny specjalista w Wydziale Informatyki"

lub elektronicznie poprzez ePUAP

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 14.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gif.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Udostępnił: Monika Lubowicka

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkoleń/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 29.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×