Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Finansów w Warszawie
00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12
print as PDF
Ogłoszenie nr 106785 / 22.09.2022
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: budżetu państwa w Wydziale Zdrowia i Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Finansowania Sfery Budżetowej
#administracja publiczna #finanse publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Planuje wydatki i dochody budżetu państwa z obszaru ochrony zdrowia, uczestniczy w pracach związanych z realizacją (w tym sporządzaniem projektów decyzji ministra) i sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej w zakresie koordynowanego działu i finansowanych części budżetowych
 • Koordynuje opiniowanie oraz wydawanie opinii w zakresie projektów aktów prawnych strategii i innych dokumentów rządowych z zakresu systemu ochrony zdrowia oraz analizuje i opiniuje sprawy z zakresu ochrony zdrowia
 • Realizuje prace związane z opracowywaniem prognozy przychodów i kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na kolejne trzy lata, rocznego planu finansowego NFZ, analizuje zmiany planu oraz rocznego i okresowego sprawozdania z wykonania planu, a także sprawozdania finansowego NFZ
 • Opracowuje projekty decyzji ministra w ramach wykonywania budżetu państwa wprowadzających zmiany w budżecie
 • Gromadzi i przetwarza dane dotyczące działalności NFZ oraz wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia, przygotowuje, na ich podstawie, wycinkowe, tematyczne analizy ekonomiczne, przygotowuje projekty odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną z resortów i od parlamentarzystów z zakresu prowadzonych spraw
 • Reprezentuje stanowiska Ministerstwa Finansów w zakresie prowadzonych spraw podczas uzgodnień międzyresortowych, posiedzeń komisji parlamentarnych
 • Opracowuje i opiniuje materiały przedkładane na posiedzenia Komisji Sejmowych i Senackich, na posiedzenia Rady Ministrów, Komitetów Rady Ministrów w zakresie prowadzonej problematyki
 • Koordynuje proces legislacyjny w zakresie aktów normatywnych dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (rozporządzenia)
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub prawo lub matematyka lub administracja
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze analiz i prognoz ekonomicznych lub planowania budżetowego lub w zakresie legislacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość zasad systemu budżetowego
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie nadzorowanych części budżetowych
 • Wiedza z zakresu tworzenia zestawień w programie Excel wraz z umiejętnością dokonywania ich analiz na podstawie obszernych baz danych
 • Umiejętność analizy i informacji, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze przygotowywania i wykonywania budżetu państwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie tekstów z zakresu zadań wydziału
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
Co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną w budynku Ministerstwa Finansów)
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
 • Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
 • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
 • Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
 • Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
 • Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • nietypowe godziny pracy, w tym dyżury (zdarza się praca w dni wolne - sobota, niedziela, praca w godzinach popołudniowych i nocnych, zwłaszcza w trakcie opracowywania projektu ustawy budżetowej, sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu państwa oraz przed upływem ustawowych terminów umożliwiających wydawanie decyzji uruchamiających środki budżetowe z rezerw celowych oraz przy opiniowaniu skomplikowanych aktów prawnych);
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (reprezentowanie ministerstwa podczas komisji parlamentarnych lub międzyresortowych konferencji uzgodnieniowych - udzielanie wyjaśnień z zakresu realizowanych spraw oraz monitorowanie wprowadzanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem zmian powodujących skutki finansowe dla ektora finansów publicznych, w szczególności dla budżetu pastwa i NFZ).
Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie, – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.

Aplikując w formie papierowej lub poprzez ePUAP, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenia muszą zawierać również datę ich sporządzenia.

W przypadku aplikacji składanych elektronicznie, w formularzu aplikacyjnym, należy jedynie zaznaczyć odpowiednie oświadczenia - nie jest wymagane dołączanie oświadczeń w formie skanów/zdjęć (wyjątek: do jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, należy dołączyć dodatkowo wymagane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia).

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Pracę możesz rozpocząć od: 1 lub 15 dnia miesiąca

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów;
 • sprawdzian wiedzy zostanie przeprowadzony, jako kolejny etap, w sytuacji, gdy powyżej 5 ofert spełni wymagania formalne. W przypadku gdy, wymogi formalne spełni 5 ofert i poniżej, drugim etapem naboru będzie rozmowa kwalifikacyjna);
 • rozmowa kwalifikacyjna.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 6 października 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
Ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Z dopiskiem: Oferta pracy – 2022/278/FS

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 694 43 87 lub 539 863 342
 • Dokumenty należy złożyć do: 06.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mf.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Udostępnił: Sylwia Snitkiewicz

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 22.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×