Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
00-507 Warszawa pl. Trzech Krzyży 3/5
print as PDF
Ogłoszenie nr 103546 / 01.08.2022
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Planowania Przestrzennego
#administracja publiczna #planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up „Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski" quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • inicjuje i realizuje działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem oraz rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w zakresie tematu danych „zagospodarowanie przestrzenne”, w tym weryfikuje merytorycznie oraz koordynuje tworzenie dokumentów strategicznych w zakresie IIP,
 • bierze aktywny udział w projektach, w tym także w zarządzaniu projektami, dotyczących wprowadzanych rozwiązań i narzędzi z zakresu cyfryzacji planowania przestrzennego, obejmujących m.in. standaryzację danych przestrzennych dotyczących aktów planowania przestrzennego,
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, opracowuje projekt umowy, sporządza opis przedmiotu zamówienia, szacuje wartość zamówienia, opiniuje dokumentację, przeprowadza odbiór przedmiotu umowy, przeprowadza rozeznanie rynku, nadzoruje wykonanie umowy),
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (opracowuje, opiniuje, uzgadniania i konsultuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych regulujących cyfryzację planowania przestrzennego),
 • współprowadzi punkt kontaktowy ds. cyfryzacji aktów planowania przestrzennego (APP), m.in. odpowiada za kontakt z jednostkami samorządu terytorialnego (wsparcie JST w zakresie tworzenia plików GML oraz prowadzenia zbiorów danych APP),
 • przygotowuje odpowiedzi na zapytania/pisma związane z obowiązującymi regulacjami w zakresie cyfryzacji APP,
 • organizuje oraz prowadzi szkolenia/webinaria/konferencje z zakresu cyfryzacji planowania przestrzennego,
 • reprezentuje urząd, biorąc udział w szkoleniach/webinariach/konferencjach organizowanych przez inne jednostki.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe o profilu: urbanistyka, lub architektura lub architektura krajobrazu, lub gospodarka przestrzenna, lub geografia, lub geodezja, lub geoinformatyka, lub dowolne wyższe i studia podyplomowe w zakresie GIS (Systemy Informacji Geograficznej) oraz planowania przestrzennego.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w tworzeniu aktów planowania przestrzennego przy wykorzystaniu oprogramowania GIS lub tworzeniu baz danych przestrzennych w środowisku GIS, a także w prowadzeniu analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł.
 • biegła znajomość obsługi programu QGIS,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość przepisów prawa w obszarze planowania przestrzennego oraz infrastruktury informacji przestrzennej, m.in.: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, znajomość przepisów prawa w obszarze zamówień publicznych,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • współpraca, komunikacja,
 • rzetelność, myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w tworzeniu, lub weryfikacji poprawności danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, oraz metadanych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zbiorów danych przestrzennych, oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
 • znajomość UML (Unified Modeling Language) oraz XML (Extensible Markup Language),
 • znajomość i umiejętność obsługi Wtyczki APP do programu QGIS,
Co oferujemy
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00,
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych 
  i studiów podyplomowych),
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,  dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • stołówka pracownicza,
 • praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP),
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – związane z udziałem w szkoleniach, warsztatach, konferencjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, rozwiązań geoinformatycznych (zarówno jako uczestnik, jak i prowadzący, reprezentujący Ministerstwo),
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz - występowanie jako ekspert w zakresie związanym z cyfryzacją planowania przestrzennego (wystąpienia publiczne).

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pracuj-z-nami.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu.
 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1.     weryfikacja formalna ofert kandydatów - etap obligatoryjny,

2.     rozmowa kwalifikacyjna – etap obligatoryjny.

W zależności od wymagań określonych w ogłoszeniu możliwe są jeszcze dodatkowe etapy naboru. W procesie selekcji kandydatów stosujemy narzędzia takie jak: próbki pracy, sprawdzian wiedzy/ umiejętności w formie testu, pracy pisemnej, sprawdzian znajomości języka obcego, itp.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 16 sierpnia 2022

na adres:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Biuro Dyrektora Generalnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

Aplikuj elektronicznie przez ePUAP lub na adres mailowy: rekrutacja@mrit.gov.pl
Aplikacje możesz również przynieść osobiście lub wysłać w formie papierowej w zamkniętej kopercie.
W liście motywacyjnym oraz w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie napisz sygnaturę naboru DPR_130

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
w zakresie merytorycznym 223234206, w zakresie procesu rekrutacyjnego 224119916.
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.08.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe - klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Kontakt do administratora: tel.: 22 411 96 70.

  2.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mrit.gov.pl

  Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących kandydatom na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej uprawnień, dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/jak-przetwarzamy-twoje-dane-osobowe

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Udostępnił: Marta Gryczka

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 01.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×