Biuro - zdjęcie 7 - wykres słupkowy
Ministerstwo Finansów w Warszawie
00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12
print as PDF
Ogłoszenie nr 100707 / 13.06.2022
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: analiz strukturalnych, rozwoju narzędzi analitycznych i wsparcia procesu prognostycznego w Wydziale Prognoz Makroekonomicznych i Analiz Strukturalnych, Departament Polityki Makroekonomicznej
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Koordynuje i wykonuje prace w zakresie przygotowywania analiz prowadzonej polityki fiskalnej i strukturalnej, przygotowuje średnio i długookresowe scenariusze rozwoju gospodarczego kraju z wykorzystaniem złożonego warsztatu analitycznego, w tym modeli makroekonomicznych i innych modeli.
 • Koordynuje przygotowanie dokumentów i opracowań prezentujących wyniki analiz makroekonomicznych oraz inicjuje prace koncepcyjno-metodologiczne rozwoju narzędzi analitycznych.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa w zakresie prowadzonych analiz, doradza w zakresie instrumentów prowadzonej polityki gospodarczej, ocenia rozwiązania proponowane przez inne ośrodki, w tym Komisję Europejską i OECD.
 • Reprezentuje ministerstwo podczas spotkań z przedstawicielami krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, Banku Światowego, na forum Unii Europejskiej, OECD, IMF i innych organizacji międzynarodowych w zakresie prowadzonej polityki fiskalnej i gospodarczej.
 • Opiniuje i przygotowuje, z wykorzystaniem specjalistycznego warsztatu analitycznego, ekspertyzy i analizy służące wypracowaniu merytorycznego stanowiska dla przedstawiciela Polski na spotkania w organach Rady Europejskiej w zakresie polityki makroekonomicznej, koordynuje proces przekazywania informacji w tym zakresie.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub matematyka lub informatyka
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata obszarze prognoz i analiz makroekonomicznych lub w pracy naukowej w dziedzinie ekonomii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie ministerstwa w instytucjach europejskich i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość teorii mikro - i makroekonomii
 • Znajomość makroekonomicznych danych publikowanych przez instytucje zewnętrzne m.in. GUS, NBP i Eurostat
 • Znajomość metod i narzędzi modelowania gospodarczego oraz metod ekonometrycznych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość metodologii Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA)
 • Znajomość pakietów statystyczno-ekonometrycznych (typu Eviews, GAMS/MPSGE, R) i/lub umiejętność programowania w tych środowiskach obliczeniowych lub w języku VBA
Co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną w budynku MF)
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
 • Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
 • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
 • Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
 • Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
 • Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość
 • dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (udział w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi np. przedstawicielami Komisji Europejskiej, w konferencjach,
  w tym naukowych w kraju oraz za granicą;
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (reprezentowanie ministerstwa na forum UE)
Dodatkowe informacje

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (udział w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi np. przedstawicielami Komisji Europejskiej, w konferencjach,
  w tym naukowych w kraju oraz za granicą;
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (reprezentowanie ministerstwa na forum UE)
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone online (aplikacja Microsoft Teams) lub w siedzibie ministerstwa

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 24 czerwca 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
Ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Z dopiskiem: Oferta pracy – 2022/157PM

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
694 43 87
 • Dokumenty należy złożyć do: 24.06.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mf.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mf.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Udostępnił: Sylwia Snitkiewicz

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 13.06.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×