Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 29
print as PDF
Ogłoszenie nr 102869 / 20.07.2022
Dołącz do nas jako:

asystent

w Pracowni Badań Chemicznych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przyjmuje i ocenia próbki dostarczone do Pracowni, przygotowuje próbki do badań, wykonuje badania, opracowuje, raportuje, zatwierdza wyniki, generuje i autoryzuje sprawozdania z badań zgodnie z trybem ustalonym w Systemie Zarządzania Jakością.
 • Realizuje program potwierdzania ważności wyników.
 • Współuczestniczy w procesie walidacji/weryfikacji metod badawczych.
 • Prowadzi na bieżąco zapisy dotyczące wykonywanych badań.
 • Uczestniczy w przygotowaniu zapotrzebowania na sprzęt, odczynniki i materiały niezbędne do wykonywania badań w Pracowni.
 • Sprawdza wyposażenie stosowane przy wykonywaniu badań i prowadzi zapisy z wykonywanych sprawdzeń.
 • Przygotowuje dane do sporządzania sprawozdań z liczby wykonanych badań w Pracowni.
 • Przygotowuje materiały i odczynniki niezbędne do wykonania badań.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (chemiczne, biologiczne, zootechniczne, technologia żywności i żywienia, rolnicze, analityczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • znajomość technik laboratoryjnych stosowanych w Laboratorium
 • znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego
 • w przypadku lekarza weterynarii - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium chemicznym
 • znajomość normy PN-EN ISO 17025 i umiejętność jej wykorzystania w laboratorium
 • umiejetność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, samodzielność
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Możliwość skorzystania z niskoprocentowej pożyczki mieszkaniowej
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Nagrody jubileuszowe
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."trzynastka")
 • Możliwość dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- praca laboratoryjna,

- w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,

- kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi,

- obsługa sprzętu laboratoryjnego,

- praca w godzinach 8.15-16.15,

- kontakt z klientem zewnętrznym,

- umiarkowany wysiłek fizyczny,

- hałas nieprzekraczający NDN,

- budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21, w którym znajduje się pracownia laboratoryjna jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - winda przy schodach wejściowych,

- Pracownia Badań Chemicznych zlokalizowana jest na II piętrze,

- wewnątrz budynku brak jest windy i podjazdów,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- w budynku nie występują uciążliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • WYMAGANE OŚWIADCZENIA, CV I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A OŚWIADCZENIA i LIST MOTYWACYJNY DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA (wzór oświadczeń do pobrania ze strony ww.wiw.mazowsze.pl – zakładka: Praca).
 • W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagany w ogłoszeniu list motywacyjny, CV,
  oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatów/kandydatki i przesłane w formie skanów.
 • Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru są powiadamiani o ich terminie oraz o metodach i technikach naboru.
 • Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru i  którzy wzięli w nim udział, a nie zostali wybrani do
  zatrudnienia, otrzymują informację zwrotną.
 • Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych są o tym informowani.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • test wiedzy w przypadku więcej niż 15 ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • w przypadku lekarza weterynarii - kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nie starsze niz 6 m-cy przed złożeniem aplikacji)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego, z których będzie wynikał rodzaj wykonywanej pracy, stanowisko pracy i długość doświadczenia zawodowego, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków, itp.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego, z których będzie wynikał rodzaj wykonywanej pracy, stanowisko pracy i długość doświadczenia zawodowego, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków, itp.
calendar icon

Aplikuj

do 26 sierpnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 102869"
na adres:
- osobiście na adres Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29 z dopiskiem "oferta pracy nr 102869,
- pocztą, kurierem na adres Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29 z dopiskiem "oferta pracy nr 102869,
- elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą na ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach z dopiskiem "oferta pracy nr 102869",
- elektronicznie na adres rekrutacja@wiw.mazowsze.pl z dopiskiem "oferta pracy nr 102869"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
25-63-264-59 w. 33
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.08.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO):

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce.

  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: 

  - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, 

  -email: iod@wiw.mazowsze.pl.

  3. Dane osobowe: 

  -będą przetwarzane w celu naboru na wolne stanowiska pracy w WIW z/s w Siedlcach; 

  - nie będą udostępniane innym odbiorcom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

  - będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;

  - przechowywane będą przez pracownika ds. pracowniczych przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub w przypadku nieobsadzenia stanowiska pracy przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po upływie wskazanego terminu nadesłane oferty kandydatów zostają komisyjnie zniszczone.

  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje:

  - dostęp do swoich danych osobowych, 

  - prawo żądania ich sprostowania w przypadku nieprawidłowych danych osobowych,

  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  - prawo do usunięcia danych osobowych, ale tylko wtedy, jeżeli ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,

  - W przypadku przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie i wykraczających poza zakres danych wymaganych ogłoszeniem
  o naborze przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

  5. W trakcie przetwarzania danych w procesie naboru nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

  6. Podanie danych objętych ogłoszeniem o naborze jest wymogiem ustawowym. Bez przekazania wymaganych danych nie będzie możliwy udział w naborze. Podanie danych w zakresie wykracającym poza katalog danych okreslonych w ogłoszeniu o naborze jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Fakt udostępnienia dodatkowych danych osobowych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Udostępnił: Stefanowicz Edyta

Komórka organizacyjna: zespół ds.obsługi prawnej

Wprowadzono: 20.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×