Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20
print as PDF
Ogłoszenie nr 104406 / 13.08.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor ochrony zabytków

Do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Płocku.
#administracja publiczna #działalność inspekcyjna #kultura #praca #ochrona zabytków
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
  • Przygotowuje projekty postanowień i decyzji w zakresie nadzorów konserwatorskich nad badaniami archeologicznymi oraz w zakresie ochrony zabytków, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
  • Prowadzi oględziny terenowych zabytków archeologicznych pod kątem stanu ich zachowania i występujących zagrożeń, w celu udokumentowania i przygotowania protokołów.
  • Gromadzi dokumentację z badań archeologicznych, w celu przekazania ruchomych zabytków archeologicznych do zbiorów muzeów i innych jednostek organizacyjnych.
  • Gromadzi i analizuje materiały dowodowe, w celu przygotowania merytorycznie poprawnego rozstrzygnięcia.
  • Udostępnia materiały i wnioski do studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogowej.
  • Prowadzi sprawy w zakresie gromadzenia dokumentacji z badań archeologicznych oraz przekazywania ruchomych zabytków archeologicznych do zbiorów muzeów i innych jednostek organizacyjnych.
  • Tworzy opracowania i raporty, w celu monitorowania obiektów nieruchomych oraz dostarczania aktualnych informacji do czynności podejmowanych w zakresie realizowanych zadań.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
  • Wykształcenie: wyższe o profilu: archeologicznym
  • 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów / ustaw:
  • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi,
  • Prawo budowlane,
  • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • o gospodarowaniu nieruchomościami,
  • o ochronie przyrody,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • o opłacie skarbowej,
  • zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
  • 2. Umiejętności:
  • analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
  • Regularnie wypłacane wynagrodzenie,
  • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
  • Stabilną i ciekawą pracę,
  • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
Dostępność
  • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
  • praca biurowa,
  • praca w siedzibie wydziału i terenie,
  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
  • zagrożenie korupcją,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  • pomieszczenie higieniczno – sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • bariery architektoniczne: przy budynku są wysokie schody bez podjazdu i podnośnika, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Dodatkowe informacje
  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
  • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
  • Rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 31 sierpnia 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 104406"
na adres:
KANCELARIA
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20,
00-373 Warszawa
  • Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2022
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
    • Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
    • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mwkz.pl
    • Cel przetwarzania danych:
      przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
    • Informacje o odbiorcach danych: Komisja rekrutacyjna, pomioty upoważnione z mocy prawa w celu naboru.
    • Okres przechowywania danych:
      czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
    • Uprawnienia:
      1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
      2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
      3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
      4. prawo do usunięcia danych osobowych;
        - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
      5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    • Podstawa prawna przetwarzania danych:
      1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
      2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
      3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
    • Informacje o wymogu podania danych:
      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

      Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

      Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
    • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Udostępnił: Andrzej Gromadzki

Komórka organizacyjna: Wydział Obsługi Urzędu

Wprowadzono: 13.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×