Biuro - zdjęcie 2
Krajowa Informacja Skarbowa
43-300 Bielsko-Biała T. Sixta 17
print as PDF
Ogłoszenie nr 72697 / 30.12.2020
Dołącz do nas jako:

asystent

Do spraw: udzielania – w ramach dostępnych kanałów komunikacji – informacji w zakresie prawa podatkowego i/lub celnego w Piątym Wydziale Obsługi Klienta KIO5
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • udziela odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i/lub celnego, w ramach dostępnych kanałów komunikacji, w celu pomocy klientom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i/lub celnych,
 • monitoruje wydane interpretacje indywidualne oraz inne wybrane źródła wiedzy, które dotyczą przepisów prawa podatkowego i/lub celnego, w celu ich wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej i/lub celnej,
 • opracowuje i aktualizuje karty bazy wiedzy KIS, w tym karty Poradnika Pytań i Odpowiedzi, w celu wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej i/lub celnej,
 • sygnalizuje przełożonemu rozbieżności interpretacyjne w zakresie udzielanych odpowiedzi w celu ujednolicenia stanowiska.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym, administracyjnym, prawniczym, informatycznym lub inne wyższe uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego lub informatyki,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie niższe niż 3.858,69 zł brutto,
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobra lokalizacja w pobliżu dworca PKP i PKS,
 • ciekawe godziny pracy ustalane harmonogramami: 07.00-15.00, 08.00-16.00 oraz 10.00-18.00,
 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
   

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • obsługa klienta zewnętrznego,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w budynku V piętrowym, przestrzeń pracy KIS: I, III, IV, V piętro,
 • budynek jest wyposażony w dwa dźwigi osobowe,
 • wejście główne posiada podjazd zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych,
 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku: przyziemie, IV piętro,
 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej – przed budynkiem,
 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchoniemych.
Dodatkowe informacje

Osoba podejmująca zatrudnienie w służbie cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2399).

O terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu będą informowani w terminie późniejszym.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 64.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 11 stycznia 2021

na adres:
Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem „oferta pracy – asystent KIO5 – VAT”

– w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej, ul. T. Sixta 17 jest wystawiona skrzynka na dokumenty dla klientów, do której kandydaci mogą składać oferty – bez otrzymania potwierdzenia wpływu,
– nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym – oferty prosimy przesyłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej
ePUAP: /KIS/SkrytkaESP

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.01.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; poniżej informacja do zapoznania się:

  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, mający siedzibę w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Teodora Sixta 17.Współadministratorem Pani/Pana danych jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kis@mf.gov.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /KIS/wnioski, telefonicznie pod nr 33 472-79-00 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Strona internetowa Krajowej Informacji Skarbowej: www.kis.gov.pl.

  Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod.kis@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych:

  1) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze, tj. przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 221 § 1, § 4-§ 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 4 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

  2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może wystąpić gdy wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

  Informacje o odbiorcach danych lub kategorie odbiorców danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  1) organom Krajowej Administracji Skarbowej właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem prowadzonych postępowań;

  2) innym organom, jednostkom i podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

  Okres przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w niniejszej Informacji z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Po zrealizowaniu tego celu jedynie niektóre dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach prawa wydanych na jej podstawie (2 lata).

  Prawa podmiotów danych:

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kierując pismo na adres siedziby administratora.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  telefon: 22 531-03-00; fax: 22 531-03-01; strona internetowa: www.uodo.gov.pl

  Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu wskazanego  w niniejszej Informacji. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku/pisma bez rozpatrzenia.

  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu: Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

   

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Jednostka organizacyjna: Krajowa Informacja Skarbowa

Udostępnił: Wioletta Paterny

Komórka organizacyjna: Dział Kadr

Wprowadzono: 30.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×